ozdoba

SIEMOWIT III

ozdoba
Przodkowie
Mieszko I
Bolesław I Chrobry
Mieszko II Lambert
Kazimierz I Odnowiciel
Władysław I Herman
Bolesław III Krzywousty
Kazimierz II Sprawiedliwy
Konrad I Mazowiecki
Siemowit I
Bolesław II Mazowiecki
Trojden I
Siemowit III
Dynastia: Piastów
Urodzony: około 1320 roku
Zmarł: 16 czerwca 1381 roku
w Płocku
Rodzice: Trojden I i Maria
1341 W 1341 roku, po śmierci ojca, Siemowit III i jego młodszy brat Kazimierz I odziedziczyli Księstwo Czerskie. Faktyczną władzę w spuściźnie sprawował Siemowit III jako starszy z braci. [więcej]
13 lipiec 1343 13 lipca 1343 roku Siemowit III, Bolesław III Płocki i Siemowit II wystawili w Rawie Mazowieckiej dokument, na mocy którego stali się poręczycielami pokoju zawartego 8 lipca 1343 roku w Kaliszu pomiędzy Kazimierzem Wielkim i Zakonem Krzyżackim. W dyplomie tym książęta mazowieccy zrzekli się praw do Ziemi Pomorskiej, Chełmińskiej i Michałowskiej. [więcej]
Luty 1345 W lutym 1345 roku zmarł bezpotomnie Siemowit II. Siemowit III z bratem Kazimierzem odziedziczyli Ziemię Ciechanowską, Rawską i południowo-zachodnią część Ziemi Wiskiej. [więcej]
1349 Najpóźniej pod koniec 1349 roku spuścizna po Trojdenie I i Siemowicie II została podzielona pomiędzy synów tego pierwszego. Siemowit III przejął Ziemię Czerską, Liwską i Rawską. [więcej]
18 wrzesień 1351 18 września 1351 roku Siemowit III razem z Kazimierzem I Warszawskim złożyli hołd lenny Kazimierzowi Wielkiemu. [więcej]
1351-1353 Między wrześniem 1351 roku a lutym 1353 roku doszło do nowego podziału Mazowsza. Siemowit III zajął wówczas Ziemię Czerską, Rawską, Gostynińską i Liwską. [więcej]
1352 W 1352 roku Siemowit III razem z Kazimierzem I Warszawskim udzielili Kazimierzowi Wielkiemu pożyczki w wysokości 2000 grzywien pod zastaw Płocka. [więcej]
1352-1353 Pomiędzy 11 września 1352 a 24 lutym 1353 roku Siemowit III z Kazimierzem I Warszawskim dobrowolnie złożyli hołd Kazimierzowi Wielkiemu. [więcej]
12 kwiecień 1355 W kwietniu 1355 roku Siemowit III i Kazimierz I Warszawski przebywali w Cieszynie u swojej siostry Eufemii, żony Kazimierza Cieszyńskiego. 12 kwietnia 1355 roku wystawiono tam dyplom, na mocy którego przyznano Eufemii prawo do spadku po zmarłych rodzicach. [więcej]
1355 W 1355 roku doszło do zajęcia przez Krzyżaków pewnych pogranicznych ziem należących do Siemowita III. [więcej]
26 listopad 1355 26 listopada 1355 roku zmarł Kazimierz Warszawski brat Siemowita III. [więcej]
27 grudzień 1355 27 grudnia 1355 roku na zjeździe w Kaliszu Siemowit III otrzymał w lenno od Kazimierza Wielkiego terytorium zmarłego brata Kazimierza Warszawskiego. Wówczas mazowiecki książę odnowił swój hołd wobec polskiego króla oraz zrezygnował ze spłaty długu, zaciągniętego przez Kazimierza Wielkiego w 1352 roku. [więcej]
Listopad 1357 W listopadzie 1357 roku Siemowit III pojął za żonę Annę, córkę księcia ziębickiego Mikołaja Małego. [więcej]
18 styczeń 1358 18 stycznia 1358 roku w Raciążu Siemowit III spotkał się z Kazimierzem Wielkim i Władysławem Białym. W tym czasie król Polski rozsądzał spór pomiędzy Siemowitem III a biskupem poznańskim Janem z Lutogniewa. [więcej]
1358 W 1358 roku pod presją Kazimierza Wielkiego Siemowit III zwolnił poddanych biskupa poznańskiego ze świadczeń książęcych z wyjątkiem obowiązku budowy grodu warszawskiego lub czerskiego. [więcej]
25 czerwiec 1358 25 czerwca 1358 roku w Krakowie Kazimierz Wielki był arbitrem w konflikcie między Siemowitem III a arcybiskupem gnieźnieńskim Jarosławem Bogorią. [więcej]
Sierpień 1358 W sierpniu 1358 roku w Grodnie Siemowit III zawarł z Kiejstutem Giedyminowiczem ugodę w sprawie granicy mazowiecko-litewskiej. [więcej]
4 październik 1358 4 października 1358 roku w Niepołomicach Siemowit III spotkał się z Kazimierzem Wielkim. [więcej]
Luty 1359 Na początku lutego 1359 roku w Brześciu Kujawskim Kazimierz Wielki podjął się funkcji mediatora w sporze Siemowita III z z księżną wyszogrodzką Elżbietą Giedyminówną, wdową po Wacławie Płockim. [więcej]
14 luty 1359 14 lutego 1359 roku w Łowiczu Siemowit III otrzymał od Kazimierza Wielkiego pisemne potwierdzenie, w myśl którego po śmierci króla Płock powróci do Mazowsza. [więcej]
1360 W 1360 roku doszło do zamieszek na granicy Mazowsza z państwem Zakonu Krzyżackiego. Konsekwencją granicznych niepokojów było rozpoczęcie przez Siemowita III wznoszenia grodu w Rajgrodzie, który jeszcze w tym samym roku został zniszczony przez Krzyżaków. [więcej]
21 maj 1363 21 maja 1363 roku Siemowit III przebywał w Krakowie uczestnicząc w zaślubinach wnuczki Kazimierza Wielkiego Elżbiety z Karolem Luksemburskim. [więcej]
Styczeń 1364 W styczniu 1364 roku w Kaliszu Siemowit III spotkał się z Kazimierzem Wielkim. [więcej]
Luty 1364 W lutym 1364 roku Siemowit III uczestniczył w sądach monarszych w sprawie zabójców wojewody płockiego Dadźboga i jego syna Jakuba, podkomorzego płockiego. [więcej]
Czerwiec 1364 W czerwcu 1364 roku zmarła Elżbieta Giedyminówna, wdowa po Wacławie Płockim. W myśl układu z 27 grudnia 1355 roku jej posiadłości na lewym brzegu Wisły (w Ziemi Gostynińskiej) zasiliły stan posiadania Siemowita III. [więcej]
Wrzesień 1364 We wrześniu 1364 roku Siemowit III gościł w Krakowie stając się uczestnikiem zorganizowanego przez Kazimierza Wielkiego kongresu, celem którego było być może stworzenie zbiorowej unii państw Europy Środkowej w miejsce istniejących układów dwustronnych. Jedynym znanym ustaleniem była deklaracja chęci udzielenia ewentualnej pomocy przez uczestników zjazdu Piotrowi de Lusignan przeciwko Turkom. [więcej]
Lato 1366 Latem 1366 roku Siemowit III wziął udział w wyprawie zbrojnej Kazimierza Wielkiego na Ruś przeciwko Kiejstutowi Giedyminowiczowi. [więcej]
1368 W 1368 roku Litwini spustoszyli Mazowsze niszcząc Pułtusk docierając aż do Płońska. [więcej]
1368-1370 Pomiędzy 1368 a 1370 rokiem w Rawie Mazowieckiej urodził się Henryk Mazowiecki (syn Siemowita III), który zgodnie z przekazem Janka z Czarnkowa przyszedł na świat jako niechciane dziecko mazowieckiego księcia. Noworodek został odtrącony przez ojca z powodu rzekomej zdrady jego matki Anny Ludmiły Ziębickiej. Pikanterii całej sprawie dodawał fakt, że książęca małżonka po połogu została z rozkazu Siemowita III uduszona. Henryk Mazowiecki został oddany na wychowanie ubogim wieśniakom. Jakiś czas później chłopca odnalazła córka Siemowita III Małgorzata (żona Kaźka Słupskiego) i zabrała brata na dwór do Słupska.
1 kwiecień 1369 Na początku kwietnia 1369 roku Siemowit III przebywał w Płocku. Wziął tam udział w ślubie swojej córki Małgorzaty z Kaźkiem Słupskim wnukiem Kazimierza Wielkiego. [więcej]
10 kwiecień 1369 10 kwietnia 1369 roku Siemowit III udał się wraz z Kazimierzem Wielkim do Łowicza. [więcej]
5 listopad 1370 5 listopada 1370 roku zmarł Kazimierz Wielki. Wraz ze śmiercią polskiego monarchy wygasała zależność lenna Mazowsza od Korony. Siemowit III nabył również prawo do przyłączenia do własnej dzielnicy Płocka, Płońska, Wyszogrodu, Ziemi Wiskiej i Zakroczymskiej. [więcej]
Listopad 1370 Po śmierci Kazimierza Wielkiego Siemowit III odmówił złożenia hołdu Ludwikowi I Andegaweńskiemu jako królowi Polski. Nie zjawił się również na koronacji. [więcej]
1370 / 1371 Na przełomie 1370 i 1371 roku Siemowit III przejąwszy Płock potwierdził prawo chełmińskie temu miastu oraz wprowadził tam system zryczałtowanego czynszu. [więcej]
1371 - 1373 Pomiędzy 1371 a 1373 rokiem Siemowit III doprowadził do pokoju z Litwą wzmocnionego małżeństwem swojego syna Janusza z Danutą Anną córką Kiejstuta. [więcej]
23 listopad 1371 23 listopada 1371 roku papież Grzegorz XI zwrócił się do Siemowita III z prośbą o zaprzestanie udzielania Litwinom pomocy mającej na celu wyrządzenie szkody Zakonowi Krzyżackiemu. [więcej]
3 marzec 1372 3 marca 1372 roku Siemowit III został przez Bogusława V Zachodniopomorskiego włączony do sojuszu z książętami meklemburskimi: Albrechtem i Janem. [więcej]
1373 - 1374 Pomiędzy 12 maja 1373 a 5 stycznia 1374 roku Siemowit III dokonał nowego podziału swojego władztwa, wyznaczając w ten sposób swoim synom dzielnice. Janusz I otrzymał Ziemie: Ciechanowską, Wiską, Warszawską i Zakroczymską, a Siemowit IV Czerską z Liwem i Rawską. [więcej]
23 październik 1373 23 października 1373 roku papież Grzegorz XI wystosował do Siemowita III apel o przedsięwzięcie środków, mających na celu nawrócenie Litwy. [więcej]
Luty 1374 W połowie lutego 1374 roku arcybiskup gnieźnieński Jarosław Bogoria polecił biskupowi płockiemu Stanisławowi Sówce obłożyć interdyktem Ziemię Czerską, Gostynińską, Płocką, Rawską, Sochaczewską, Warszawską, Wyszogrodzką i Zakroczymską. Powodem tak restrykcyjnych działań kurii były podjęte na polecenie Siemowita III liczne zbrojne napady rabunkowe na wsie arcybiskupstwa w Ziemiach Gostynińskiej i Sochaczewskiej, a także w dobrach łowickich. [więcej]
8 marzec 1374 8 marca 1374 roku w Płocku Siemowit III razem z synami Siemowitem IV i Januszem I wystawił dokument, w którym w ramach rekompensaty za wyrządzone szkody nadał arcybiskupstwu trzy wsie położone w Ziemi Sochaczewskiej: Niedźwiadę, Świerzyż (obecnie Świerysz) i Wejmo. Książęce działania miały na celu obłaskawić władze kościelne i skłonić je do zniesienia niedawno nałożonego interdyktu. [więcej]
22 kwiecień 1377 22 kwietnia 1377 roku na zjeździe w Sochaczewie Siemowit III zatwierdził Statuty mazowieckie, będące regulacją w zakresie prawa karnego. [więcej]
14 marzec 1378 14 marca 1378 roku Siemowit III wydał biskupstwu płockiemu przywilej zwalniający dobra kościelne od świadczeń na rzecz panującego. [więcej]
1378 Gdy Henryk Mazowiecki miał około dziesięciu lat i upływający czas unaocznił jego podobieństwo do ojca, księżna Małgorzata przywiozła go do Rawy Mazowieckiej. Siemowit III dosyć szybko dostrzegł swoje pokrewieństwo z przybyłym chłopcem, więc nie pozostało mu nic innego jak zaopiekować się Henrykiem i prosić opatrzność o przebaczenie. Ta zapisana przez Janka z Czarnkowa historia stała się kanwą dramatu Williama Szekspira pod tytułem Zimowa opowieść.
1378 W 1378 roku Siemowit III rozkazał zająć arcybiskupi Łowicz. Agresja mazowieckiego księcia spowodowana była oddaniem przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Janusza prepozytury łęczyckiej Pełce z Grabowa. Było to wbrew zabiegom Siemowita III, który na stanowisku proboszcza łęczyckiego widział swojego syna Henryka. [więcej]
Lipiec 1379 W lipcu 1379 roku zapewne w Płocku Siemowit III spotkał się z posłem Jagiełły Skirgiełłą. [więcej]
Lipiec 1379 W lipcu 1379 roku Siemowit III po raz drugi wydał za mąż swą córkę Małgorzatę, wdowę po Kaźku Słupskim. Tym razem zięciem mazowieckiego monarchy został Henryk VII z Blizną. [więcej]
21 sierpień 1379 21 sierpnia 1379 roku w Koszycach Ludwik Węgierski wydał wyrok w sporze Siemowita III z arcybiskupem gnieźnieńskim Januszem, orzekając, aby w sprawie klucza łowickiego obie strony przestrzegały dawnych przywilejów. [więcej]
23 wrzesień 1379 W dokumentach wystawionych 23 września 1379 roku w Płocku Siemowit III określił warunki i zasady sukcesji Mazowsza. Na mocy postanowień Janusz I otrzymał Mazowsze Wschodnie z Ziemią Ciechanowską, Czerską, Liwską, Łomżyńską, Nurską, Różańską, Warszawską, Wyszogrodzką i Zakroczymską. Siemowit IV miał przejąć Ziemię Gostynińską, Płocką, Płońską, Rawską, Sochaczewską i Wiską. [więcej]
Listopad 1379 W listopadzie 1379 roku doszło do zjazdu przedstawicieli Siemowita III, kapituły chełmińskiej i wielkiego mistrza krzyżackiego Winricha von Kniprode. Uzgodniono tam granicę pomiędzy północno-zachodnim skrawkiem Mazowsza Płockiego a dobrami kapituły w Ziemi Lubawskiej. [więcej]
12 luty 1380 12 lutego 1380 roku w Zwoleniu Siemowit III z Władysławem Opolczykiem poręczyli układ małżeński między Wilhelmem Habsburgiem i Jadwigą Andegaweńską. [więcej]
16 czerwiec 1381 Siemowit III zmarł w Płocku 16 czerwca 1381 roku. Spuściznę po nim przejęli jego synowie zgodnie z rozporządzeniem księcia z 23 września 1379 roku. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Żony i potomstwo:

Pierwszą żoną Siemowita III została Eufemia - córka księcia opawskiego Mikołaja II.

  1. Janusz I Starszy
  2. Siemowit IV
  3. Anna
  4. Eufemia - żona Władysława Opolczyka
  5. Małgorzata - żona Kaźka IV Słupskiego i Henryka VII

Drugą żoną Siemowita III została w listopadzie 1357 Anna - córka Mikołaja Małego

  1. Stanisław Siemowit
  2. Henryk

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Siemowit_III
#SiemowitIII
225

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.