ozdoba

JAN MUSKATA

ozdoba
Wybitne postacie
Saladyn
Czyngis Chan
Hermann von Salza
Świętopełk II Wielki
Sambor II
Mściwoj II Gdański
Lew I Halicki
Jan Muskata
Zygmunt Korybutowicz
Wład III Palownik Drakula
Izabela I Katolicka
Mikołaj Firlej
Mikołaj Kamieniecki
Michał Gliński
Jan Amor Tarnowski
Urodzony: około 1250 roku
Zmarł: 7 lutego 1320 roku
Rodzice: ojciec był zamożnym
wrocławskim mieszczaninem
1250 Jan Muskata urodził się około 1250 roku we Wrocławiu w rodzinie zamożnego mieszczanina. [więcej]
1278 W 1278 roku Jan Muskata był studentem akademii w Bolonii, gdzie osiągnął stopień magistra. [więcej]
1282 W 1282 roku Jan Muskata powrócił do ojczyzny. Często przebywał we Wrocławiu, występując w gronie kanoników wrocławskich z tytułem archidiakona łęczyckiego. [więcej]
1284 W 1284 roku Jan Muskata został wysłany przez biskupa wrocławskiego Tomasza II do Rzymu. Miał tam przed trybunałem papieskim zadbać o sprawę biskupa w sporze z Henrykiem Prawym. [więcej]
11 lipiec 1285 11 lipca 1285 roku papież Honoriusz IV mianował Jana Muskatę kolektorem świętopietrza w Polsce. [więcej]
1286 W 1286 roku Jan Muskata pośredniczył w sporze biskupa wrocławskiego Tomasza II z Henrykiem Prawym. [więcej]
1288 Zbieranie świętopietrza przez Jana Muskatę przeciągnęło się do 1288 roku. Udało mu się wówczas zgromadzić 40 grzywien (7 kg 300 g) złota. Papież Mikołaj IV nakazał przesłać ten kapitał do Brugii we Flandrii, aby przekazać go na ręce przedstawicieli florenckiego towarzystwa „Publicum Rimbertinorum", które zajmowało się wówczas przewożeniem i wymianą pieniędzy. [więcej]
1290 Prawdopodobnie na początku dziewięćdziesiątych lat XIII wieku Jan Muskata został spowiednikiem króla Czech Wacława II. [więcej]
1294 Prawdopodobnie w 1294 roku Jan Muskata został wybrany biskupem krakowskim. Zaszczyt ten spłynął na niego dzięki wydatnej pomocy Wacława II, który za pośrednictwem starosty krakowskiego Hinka z Dubu (Hynka z Dube) przekazał kapitule swoją wolę, w myśl której biskupem krakowskim miał zostać Jan Muskata. Jednocześnie zagroził, że w przypadku gdyby dokonany przez nich wybór okazał się niezgodny z jego oczekiwaniem, spadną na nich sankcje w postaci sekularyzacji i banicji. [więcej]
20 czerwiec 1295 20 czerwca 1295 roku Jan Muskata otrzymał od Wacława II przywilej zezwalający na obwarowanie miejscowości: Sławkowa, Iłży, Tarczka i Kielc. W dokumencie tym król Czech nazwał biskupa „princeps noster", czyli obdarzył go tytułem księcia. [więcej]
13 kwiecień 1296 Jan Muskata został wybrany na rozjemcę sporu biskupa wrocławskiego Jana Romki z Bolkiem Świdnickim. 13 kwietnia 1296 roku ogłosił wyrok arbitrażu, w myśl którego zobligował księcia świdnicko-jaworskiego do oddania biskupowi zajętych zamków, a jednocześnie uwolnił go od obowiązku wypłacenia odszkodowania za wyrządzone szkody. [więcej]
1301 Prawdopodobnie już w 1301 roku Jan Muskata został mianowany przez Wacława II starostą krakowsko-sandomierskim. [więcej]
27 sierpień 1301 W sierpniu 1301 roku Jan Muskata u boku Wacława III przybył do Budy, gdzie 27 sierpnia 1301 roku nastąpiła koronacja nowego władcy Węgier. [więcej]
26 wrzesień 1301 Po objęciu rządów na Węgrzech przez Wacława III Jan Muskata otrzymał od młodego króla stanowisko wicekanclerza Królestwa Węgier. 26 września 1301 roku Wacław III nadał mu zamek Palocsy na Spiszu. [więcej]
8 listopad 1301 Papież Bonifacy VIII w piśmie z 8 listopada 1301 roku skrytykował działania Jana Muskaty i wezwał go do popierania wysłanego na Węgry legata papieskiego. [więcej]
Lipiec 1302 Intensywne działania papieża Bonifacego VIII sprzeciwiające się aktywności Jana Muskaty na Węgrzech spowodowały jego powrót do Krakowa. Doszło do tego najpóźniej w lipcu 1302 roku. [więcej]
25 luty 1303 Bonifacy VIII zapewne wybaczył Janowi Muskacie jego węgierską przygodę, czego wyrazem może być zatwierdzenie przywilejów biskupa krakowskiego potwierdzone 25 lutego 1303 roku. [więcej]
29 marzec 1303 29 marca 1303 roku stan posiadania Jana Muskaty powiększył się o gród Biecz, który otrzymał od Wacława II w zamian za grunta wsi biskupiej Kamienicy. [więcej]
1303 Prawdopodobnie w drugiej połowie 1303 roku Jan Muskata przyjął stanowisko starosty w Małopolsce. [więcej]
21 sierpień 1304 21 sierpnia 1304 roku zakończył się polubownie arbitraż, który wszczął arcybiskup gnieźnieński Jakub Świnka przeciwko Janowi Muskacie. [więcej]
1305 Skupiając w swych rękach tak ogromną władzę świecką i kościelną Jan Muskata stosował różnego rodzaju kary. Z jego rozkazu skracano ludzi o głowę i wyłupywano im oczy. [więcej]
1305 Prawdopodobnie w 1305 roku silnie związany z Przemyślidami Jan Muskata został pochwycony przez ludzi Władysława Łokietka. Obiecał mu wówczas na drzewo św. Krzyża, że pomoże polskiemu księciu w odzyskaniu Ziemi Krakowskiej. [więcej]
Lipiec 1306 Jan Muskata nie dotrzymał złożonej pod przymusem przysięgi Władysławowi Łokietkowi i nie pomógł mu w odzyskaniu Ziemi Krakowskiej. W lipcu 1306 roku dalej był związany z Przemyślidami. [więcej]
20 lipiec 1306 W 1306 roku arcybiskup gnieźnieński Jakub Świnka pozwał Jana Muskatę przed synod prowincjonalny. Gdy Jan Muskata nie stawił się, wszczęto śledztwo, mające na celu zbadanie zarzutów stawianych biskupowi krakowskiemu. Powołani komisarze 20 lipca 1306 roku rozpoczęli przesłuchiwanie świadków w kolegiacie sandomierskiej, ponieważ do kościoła katedralnego w Krakowie, gdzie przebywał Jan Muskata, z powodu nieprzyjaznej atmosfery nie udało im się dostać. [więcej]
6 sierpień 1306 6 sierpnia 1306 roku Jan Muskata zakupił od Mirosława, zwanego Rożen, przy Krakowie 30 łanów w części pokrytych dębiną a częściowo ornych. Na gruntach wówczas zakupionych powstało później przedmieście krakowskie zwane „Biskupie". [więcej]
2 wrzesień 1306 W 1306 roku doszło do pojednania Jana Muskaty i Władysława Łokietka. Ten drugi przejmując władzę w Krakowie 2 września 1306 roku wystawił szereg przywilejów. Jednym z nich był wielki przywilej wolności dla biskupstwa krakowskiego. [więcej]
Wrzesień 1306 Po pogodzeniu się Jana Muskaty i Władysława Łokietka zostało wstrzymane śledztwo arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba Świnki zapoczątkowane w lipcu 1306 roku. [więcej]
Wiosna 1307 Wiosną 1307 roku przywódca jednego z zaciężnych oddziałów Władysława Łokietka Strasz, syn Dobiesława z Końskich, spustoszył dobra należące do Jana Muskaty. W odwecie biskup krakowski posiłkowany oddziałami księcia opawskiego Mikołaja wypędził wojska książęce z posiadłości biskupich. [więcej]
20 maj 1307 20 maja 1307 roku w krużgankach klasztoru dominikanów w Krakowie Strasz z Końskich został osądzony przez Władysława Łokietka. Miał publicznie przyznać się do zarzucanych mu rozbojów i przyrzec, że zapłaci Janowi Muskacie zadośćuczynienie w kwocie 250 grzywien w czystym srebrze albo groszach praskich. [więcej]
Maj 1307 Niedługo po ogłoszeniu wyroku w sprawie rozbojów Straszy z Końskich Jan Muskata został pojmany i uwięziony przez podwładnych Władysława Łokietka. [więcej]
7 czerwiec 1307 Przed 7 czerwca 1307 roku Jan Muskata odzyskał wolność. Tego dnia na wiecu w Wiślicy Władysław Łokietek cofnął przywileje z września 1306 roku i zastąpił je nowym prawem. Niedługo potem książę zajął zamki krakowskiego biskupa, łamiąc w ten sposób militarne podstawy jego politycznego znaczenia. [więcej]
Czerwiec 1307 Po wiecu w Wiślicy Jan Muskata opuścił Kraków. Przebywał głównie w Lipowcu koło Chrzanowa albo we Wrocławiu. [więcej]
Lipiec 1307 W lipcu 1307 roku arcybiskup gnieźnieński Jakub Świnka wznowił dochodzenie prowadzone przeciw Janowi Muskacie. [więcej]
1308 -1309 W 1308 lub 1309 roku Jan Muskata oddał Biecz opatowi tynieckiemu, który za umówioną roczną opłatą miał strzec tego zamku. [więcej]
14 czerwiec 1308 14 czerwca 1308 roku w Krakowie arcybiskup gnieźnieński Jakub Świnka ogłosił w arbitrażu nad Janem Muskatą wyrok, w myśl którego został on zawieszony w swych czynnościach duszpasterskich i winien być złożony przez stolicę apostolską z godności biskupa. Biskupowi krakowskiemu zarzucano, że chętnie ucztuje i prowadzi życie nierządne. Obwiniano go również o rabunki i rozboje dokonywane z należących do niego zamków, a szczególnie z Lipowca, gdzie władzę sprawował Gerlach, szwagier Jana Muskaty. [więcej]
1308 Po ogłoszeniu wyroku przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba Świnkę Jan Muskata schronił się we Wrocławiu, gdzie gościny udzielił mu biskup wrocławski Henryk z Wierzbna. Stąd Jan Muskata odwołał się od orzeczenia krakowskiego sądu wprost do stolicy apostolskiej. Papież Klemens V, aby zbadać sprawę, przysłał do Polski legata kardynała Gentilisa. [więcej]
1308 / 1309 Na przełomie 1308 i 1309 roku Jan Muskata w towarzystwie biskupa wrocławskiego Henryka udał się do Krakowa na rokowania z Władysławem Łokietkiem. Ich celem było wypracowanie kompromisu, prowadzącego do pojednania obu zwaśnionych stron. Niestety przedłużające się negocjacje nie przyniosły antidotum na poprawę ich wzajemnych relacji. Wówczas Władysław Łokietek uwięził Jana Muskatę. [więcej]
4 marzec 1309 4 marca 1309 roku papież Klemens V wystosował do Władysława Łokietka pismo z żądaniem pod groźbą ekskomuniki uwolnienia biskupa Jana Muskaty i oddania zagrabionego majątku kościelnego i świeckiego. [więcej]
2 lipiec 1309 Więziony Jan Muskata zdecydował się w końcu na zawarcie ugody. 2 lipca 1309 roku wystawił dokument, w którym zobowiązał się do przestrzegania wierności i pokoju w stosunku do Władysława Łokietka i jego potomków. Oprócz tego przyrzekł oddać w zarząd kapituły zamek w Lipowcu. [więcej]
21 październik 1309 21 października 1309 roku będący w drodze do Bratysławy na sąd zainicjowany przez papieskiego legata Jan Muskata został napadnięty i obrabowany w okolicy Nowego Miasta na Morawach. [więcej]
2 listopad 1309 Napadnięty i obrabowany wcześniej Jan Muskata nie stawił się w Bratysławie na ustalony przez pieskiego legata termin 2 listopada 1309 roku. [więcej]
18 listopad 1309 18 listopada 1309 roku w Bratysławie przed audytorem legata Filipem z Sardynii doszło do przesłuchania pierwszego świadka w sprawie Jana Muskaty przeciwko arcybiskupowi gnieźnieńskiemu i Władysławowi Łokietkowi. Wówczas zeznania złożył prokurator Jana Muskaty Henryk z Miechowa. [więcej]
21 listopad 1309 Gdy Jan Muskata nabrał sił w domu plebana w Nowym Mieście, postanowił wyruszyć w dalszą podróż. Dla własnego bezpieczeństwa w przebraniu kobiety wyjechał z miasta i skierował się do Bratysławy. Następnym miejscem postoju stał się Ołomuniec, w którym Jan Muskata przebywał jeszcze 21 listopada 1309 roku. [więcej]
26 listopad 1309 26 listopada 1309 roku na sądzie w Bratysławie zeznania złożył świadek prokuratora biskup wrocławski Henryk. Obrońca arcybiskupa stwierdził, że proces nie może być kontynuowany bez Jana Muskaty, który dotychczas swej nieobecności nie usprawiedliwił. [więcej]
Styczeń 1310 Jan Muskata przebywający na początku 1310 roku w Bratysławie zdołał przekonać papieskiego legata do wystosowania ekskomuniki dla Władysława Łokietka. [więcej]
12 czerwiec 1310 12 czerwca 1310 roku w Bratysławie papieski legat ogłosił werdykt w arbitrażu sporu Jana Muskaty z arcybiskupem gnieźnieńskim. W treści orzeczenia znalazło się między innymi zobowiązanie Jana Muskaty do przeproszenia arcybiskupa gnieźnieńskiego. [więcej]
19 lipiec 1310 19 lipca 1310 roku przebywający w Bratysławie papieski legat Gentilis zajął pozytywne stanowisko wobec Jana Muskaty w sporze z Władysławem Łokietkiem. [więcej]
1311 Prawdopodobnie w 1311 roku Jan Muskata za udział w buncie wójta Alberta utracił zamek w Bieczu. [więcej]
Czerwiec 1312 Uczestniczący w buncie wójta Alberta Jan Muskata w czerwcu 1312 roku razem z Bolkiem I Opolskim zmuszony został opuścić Kraków. [więcej]
Sierpień 1312 W sierpniu 1312 roku Jana Muskata przebywał w zamku Lipowiec koło Chrzanowa. [więcej]
3 luty 1317 3 lutego 1317 roku papież Jan XXII uczynił arcybiskupa gnieźnieńskiego Borzysława arbitrem i rozjemcą, który miał doprowadzić do ugody w sporze Jana Muskaty z Władysławem Łokietkiem. [więcej]
1318 W 1318 roku Jan Muskata pojednał się z Władysławem Łokietkiem i powrócił do Krakowa. [więcej]
7 luty 1320 Jan Muskata zmarł 7 lutego 1320 roku. Jego następcą na krakowskim tronie biskupim został Jan Kołda herbu Oksza znany jako Nanker. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Zapisz się na bezpłatny newsletter:Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Jan_Muskata
#JanMuskata
988

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.