LIDZBARK WARMIŃSKI

Warmińsko-Mazurskie
Barciany
Bezławki
Bratian
Działdowo
Elbląg
Frombork
Giżycko
Kętrzyn
Kurzętnik
Lidzbark Warmiński
Nidzica
Nowe Miasto Lubawskie
Olsztyn
Pasłęk
Pieniężno
Reszel
Ryn
Szestno
Węgorzewo

Ciekawostki z historii zamku i grodu

1240 W 1240 roku staropruska osada Lecbarg została podbita przez Krzyżaków. W tym roku pojawiła się pierwsza wzmianka o Lidzbarku Warmińskim.
1241 W 1241 roku w Lidzbarku Warmińskim powstał drewniany zamek krzyżacki.
1242 W 1242 roku podczas pierwszego powstania pruskiego Lidzbark Warmiński został odbity przez Prusów.
1243 W 1243 roku Lidzbark Warmiński przeszedł w ręce Krzyżaków.
1251 W 1251 roku Krzyżacy przekazali Lidzbark Warmiński pierwszemu biskupowi diecezji warmińskiej Anzelmowi.
1261 W 1261 roku po drugim powstaniu pruskim Lidzbark Warmiński zajęli Prusowie.
1274 W 1274 roku Lidzbark Warmiński stał się własnością biskupów warmińskich.
1308 W 1308 roku biskup Eberhard z Nysy nadał Lidzbarkowi Warmińskiemu chełmińskie prawa miejskie.

"...Miasto zostało lokowane w 1308 roku przez biskupa Eberharda z Nysy i leżało w zakolu Łyny. Posiadało mury obronne z kilkunastoma basztami i trzema bramami (Wysoka, Młyńska, Kościelna lub Dobromiejska) oraz Furtą Zamkową, umożliwiającą łączność z zamkiem poprzez most na rzece. Ich budowę zakończono w 1357 roku..."


Fragment publikacji Janusz Bieszk "ZAMKI PAŃSTWA KRZYŻACKIEGO W POLSCE" s. 222

1315 W 1315 roku konsekrowano pierwszy kościół w Lidzbarku Warmińskim - drewnianą świątynię parafialną pod wezwaniem Świętych Piotra i Pawła.
1348 W 1348 roku rozpoczęto prace budowlane przy wznoszeniu zamku w Lidzbarku Warmińskim z inicjatywy biskupa Hermana z Pragi.
1350

"...W roku 1350 przeniósł się tutaj z Ornety biskup Jan z Miśni wraz z konwentem i dworem. Prawdopodobnie wykorzystywano jeszcze jako okresową siedzibę stary, drewniano-ziemny zamek biskupi w Lidzbarku, urządzony na miejscu dawnej strażnicy krzyżackiej, zniszczonej przez Prusów. Wcześniej rezydował w nim przejściowo biskup Eberhard z Nysy w latach 1315-1321..."


Fragment publikacji Janusz Bieszk "ZAMKI PAŃSTWA KRZYŻACKIEGO W POLSCE" s. 223

1401 Budowę zamku w Lidzbarku Warmińskim zakończono w 1401 roku.

"...Finalnie powstało trójczłonowe, regularne założenie, wzorowane na krzyżackim klasycznym zamku konwentualnym. Składał się on z zamku wysokiego oraz dwóch przedzamczy — północnego i południowego. Zamek wysoki był usytuowany w środku między tymi przedzamczami.

Zamek wysoki był czteroskrzydłowy, wzniesiony na planie kwadratu o boku 48,5 m, z czworobocznym wewnętrznym dziedzińcem. Dziedziniec był otoczony wzdłuż skrzydeł zadaszonymi, piętrowymi, murowanymi krużgankami komunikacyjnymi, wspartymi na ostrołukowych arkadach. Skrzydła były podpiwniczone, partiami dwupoziomowo i pierwotnie zwieńczone ozdobnymi szczytami. Skrzydła północne i zachodnie posiadały cztery kondygnacje, a południowe i wschodnie trzy kondygnacje. W narożu północno-wschodnim wybudowano znacznie wysuniętą, wysoką, główną wieżę (bergfried), czworoboczną u podstawy i wyżej ośmioboczną. Posiadała 14 kondygnacji, około 50 m wysokości i była wyposażona w strzelnice oraz zwieńczona krenelażem. Po pożarze i spaleniu się, m.in. dachów w 1442 roku — później w szczytach pozostałych trzech naroży dobudowano czworoboczne, lekko wystające ozdobne wieżyczki. Wszystkie wieże spełniały funkcje wartowniczo-obronne, a główna dodatkowo zapewne sygnalizacyjną i ostatecznej obrony. Mieściła się w niej również kaplica domowa, do której prowadziło przejście z wielkiego refektarza skrzydła wschodniego. W przedsionku kaplicy znajdowało się zejście schodami w murze do lochu więziennego poniżej, zwanego „komnatą zapomnienia". Nad kaplicą mieścił się skarbiec, dostępny tylko z wyższej kondygnacji..."


Fragment publikacji Janusz Bieszk "ZAMKI PAŃSTWA KRZYŻACKIEGO W POLSCE" s. 223

1409-1411 W czasie wojny zakonu krzyżackiego z Polską w latach 1409-1411 Lidzbark Warmiński stał się na pewien czas siedzibą wielkiego mistrza Henryka von Plauena.
16 sierpień 1414 16 sierpnia 1414 roku podczas wojny głodowej rozpoczęło się oblężenie Lidzbarka Warmińskiego.
luty 1454 W lutym 1454 roku w imieniu władz Związku Pruskiego zamek w Lidzbarku Warmińskim obsadzony został zaciężną załogą czeską.
30 sierpień 1461

"...Nowy biskup Warmii Paweł Legendorf odkupił zamek od załogi czeskiej i jej dowódcy Jana Czoło (której strona polska zalegała z żołdem) za 10 tys. grzywien pruskich. Stał się panem zamku 30 sierpnia 1461 roku.

W lipcu 1463 roku biskup przeszedł na stronę zakonu w zamian za obietnicę ochrony posiadłości biskupich na Warmii i szybkiego odbicia z rąk polskich Fromborka i Ornety..."


Fragment publikacji Janusz Bieszk "ZAMKI PAŃSTWA KRZYŻACKIEGO W POLSCE" s. 226

luty 1466

"...W lutym 1466 roku biskup Paweł Legendorf, widząc zbliżającą się klęskę Krzyżaków w wojnie trzynastoletniej, wypowiedział im formalnie wojnę. Wezwał stronę polską do obsadzenia miast warmińskich. W odwecie wielki mistrz Ludwik von Erlichshausen na czele wojsk krzyżackich oblegał w lipcu tego roku przez osiem dni zamek i miasto Lidzbark, ale bez powodzenia. Zniszczone zostały okoliczne pola z dojrzewającym zbożem...."


Fragment publikacji Janusz Bieszk "ZAMKI PAŃSTWA KRZYŻACKIEGO W POLSCE" s. 226

19 październik 1466 Po zakończeniu wojny trzynastoletniej i podpisaniu pokoju toruńskiego Lidzbark Warmiński znalazł się na terytorium Królestwa Polskiego.

"...W październiku 1466 roku został zawarty II pokój toruński i Warmia przeszła do Polski, wchodząc w skład Prus Królewskich. Nie zmieniło to praktycznie bazy ustrojowej biskupstwa warmińskiego. Korona była protektorem politycznym i gwarantowała prawa kościelne i świeckie biskupiego kraju. Do I rozbioru Polski w 1772 roku biskupi warmińscy byli faktycznie niezależni od polskiej hierarchii kościelnej a także administracji państwowej..."


Fragment publikacji Janusz Bieszk "ZAMKI PAŃSTWA KRZYŻACKIEGO W POLSCE" s. 226

1478-1479 W latach 1478-1479 podczas konfliktu biskupa Mikołaja Tungena z królem zamek w Lidzbarku Warmińskim był obsadzony przez załogę Kazimierza Jagiellończyka.
1478-1479 W lutym 1489 roku w Lidzbarku Warmińskim kapituła wybrała biskupem warmińskim kanonika Łukasza Watzenrode. Odbyło się to wbrew woli Kazimierza Jagiellończyka, który planował oddać biskupi stolec swojemu synowi Fryderykowi. Ta niesubordynacja doprowadziła do powstania między królem i kapitułą warmińską napięć, konsekwencją których w maju 1489 roku doszło do interwencji zbrojnej. Królewskie wojska dowodzone przez starostę nowskiego Jana Jasieńskiego Garbacza wkroczyły w głąb Pomorza.
luty 1520 W lutym 1520 roku w trakcie wojny pruskiej zamek w Lidzbarku Warmińskim obsadzony został przez polską zaciężną załogę liczącą 400 żołnierzy.
18 sierpnia 1520

Miasto Lidzbark było położone na trójkątnym wzniesieniu w zakolu lewobrzeżnej Łyny, płynącej w dolinie szerokości około kilometra. Rzeka stanowiła naturalną obronę miasta, poza linią północną, którą wzmacniała fosa. Całe miasto było otoczone ceglanymi murami, najsilniejszymi od strony północnej i dostosowanymi do obrony artyleryjskiej. W północno-zachodniej linii murów znajdowała się okazała Wysoka Brama z przedbramiem i dwoma okrągłymi basztami, wydatnie wzmacniająca obronność tej linii murów. Z południowo-wschodnią stroną miasta sąsiadował przez Łynę warowny zamek biskupi, położony na prawym brzegu rzeki, a także w widłach jej prawobrzeżnego dopływu - rzeczki Symsarny, stanowiącej także fosę zamkową. Ceglany zamek z połowy XIV w. od południa otaczało rozległe przedzamcze, z nowego typu basztą artyleryjską. Na prawym brzegu Łyny znajdowały się przedmieścia (Kościelne i Młyńskie), od strony północnej i południowej. Miasto wraz z zamkiem tworzyły poważny kompleks obronny, trudny do zdobycia, możliwego pod warunkiem dysponowania silną artylerią.


Fragment książki: Marian Biskup "Wojny Polski z Zakonem Krzyżackim 1308-1521" s. 328

"...W dniu 18 sierpnia tego roku wielki mistrz Albrecht Hohenzollern rozpoczął oblężenie i ostrzał Lidzbarka, licząc na wywołanie paniki i poddanie się miasta i zamku. Obrońcy odpowiedzieli jednak celnym ogniem z dział i po trwającej 5 godzin wymianie ognia oraz ograbieniu przedmieść, wielki mistrz podjął decyzję o odstąpieniu od oblężenia..."


Fragment publikacji Janusz Bieszk "ZAMKI PAŃSTWA KRZYŻACKIEGO W POLSCE" s. 226-227

październik 1520

"...Drugą próbę zdobycia Lidzbarka podjął Albrecht Hohenzollern w październiku, osobiście przez tydzień dowodząc oblężeniem i ostrzałem pociskami zapalającymi. Konni z załogi polskiej dokonywali skutecznych wypadów, przeganiając i zabijając napastników. Po trwającym 6 tygodni oblężeniu, bez sukcesu, wygłodzeni i nieopłaceni zaciężni krzyżaccy ponownie odstąpili — pod koniec listopada.

Podczas dwukrotnego oblężenia Lidzbarka na zamku przebywał biskup Fabian Luzjański. Jego upór oraz determinacja i dzielność polskiej załogi a także mieszczan były przyczyną niepowodzenia krzyżackich wojsk..."


Fragment publikacji Janusz Bieszk "ZAMKI PAŃSTWA KRZYŻACKIEGO W POLSCE" s. 227

1589-1599 W latach 1589-1599 z inicjatywy biskupa Andrzeja Batorego powstał nowy pałac przy północnym skrzydle zamku w Lidzbarku Warmińskim, który nazywano „pokojami kardynalskimi".
1666-1673 W latach 1666-1673 biskup Jan Stefan Wydżga sfinansował budowę pałacu w barokowym stylu przy południowym skrzydle zamku w Lidzbarku Warmińskim.
1703 / 1704 Na przełomie lat 1703 i 1704 na zamku w Lidzbarku Warmińskim rezydował Karol XII. Z rozkazu szwedzkiego króla warownia została ograbiona. Z pomieszczeń zniknęły dzieła sztuki, tomy z półek bibliotecznych, dekoracje i sprzęty codziennego użytku.
1745

"...Biskup Adam Stanisław Grabowski w 1745 roku przebudował na przedzamczu południowym skrzydło wschodnie na barokowy, dwukondygnacyjny pałac zwany Pałacem Grabowskiego. Był siedzibą wójta biskupiego i sądu. W latach pięćdziesiątych XVIII wieku biskup zrealizował również rokokowy wystrój kaplicy zamkowej oraz ufundował pomnik św. Katarzyny na dziedzińcu przedzamcza..."


Fragment publikacji Janusz Bieszk "ZAMKI PAŃSTWA KRZYŻACKIEGO W POLSCE" s. 227

1767

"...W okresie urzędowania biskupa Ignacego Krasickiego, nazywanego „księciem poetów", rozebrano w 1767 roku pałac biskupa Batorego i wykonano m.in. nowe polichromie w wielkim refektarzu. Był ostatnim polskim biskupem Warmii w latach 1767-1795. Po jego odejściu zamek opustoszał i podupadł..."


Fragment publikacji Janusz Bieszk "ZAMKI PAŃSTWA KRZYŻACKIEGO W POLSCE" s. 227

1772 W 1772 roku, po I rozbiorze Polski, Lidzbark Warmiński znalazł się na terytorium Prus.

"...Po pięciu wiekach uległo likwidacji średniowieczne, anachroniczne warmińskie państewko biskupie o powierzchni 4,249 tys. km' i około 100 tys. mieszkańców. Władze pruskie pozostawiły biskupowi dożywotnio tytuł książęcy, zamek lidzbarski i pałac w Smolajnach. Biskup miał również otrzymywać pensję państwową..."


Fragment publikacji Janusz Bieszk "ZAMKI PAŃSTWA KRZYŻACKIEGO W POLSCE" s. 228

XVIII wiek Pod koniec XVIII wieku na terenie zamku w Lidzbarku Warmińskim dokonano rozbiórki danskeru i partii murów obronnych z wieżami.
1807 W trakcie trwania wojen napoleońskich na zamku w Lidzbarku Warmińskim urządzono koszary, szpital, piekarnię i magazyny.
10 czerwiec 1807 10 czerwca 1807 roku na przedpolach Lidzbarka Warmińskiego rozegrała się bitwa, w której starły się wojska Napoleona i rosyjska armia dowodzona przez Levina Augusta von Bennigsen.
1857-1859 W latach 1857-1859 zamek w Lidzbarku Warmińskim został przekształcony w szpital oraz sierociniec, który funkcjonował jeszcze w XX wieku.
1914-1918 W trakcie I wojny światowej w zamku w Lidzbarku Warmińskim kwaterowały oddziały niemieckiego wojska.
1927 W 1927 roku na zamku w Lidzbarku Warmińskim wykonano szeroko zakrojone prace konserwatorskie i restauracyjne. W murach obiektu zorganizowano muzeum Warmii.
1939-1945 W czasie trwania II wojny światowej w piwnicach zamku w Lidzbarku Warmińskim zorganizowano więzienie dla jeńców sowieckich.
XX wiek

"...Po wojnie prowadzono prace konserwatorskie w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku, które zakończono.

Jedyną pozostałością po przedzamczu północnym jest przebudowany młyn, usytuowany nad Łyną. Przedzamcze południowe zachowało się w przebudowanej formie trzyskrzydłowej.

Zamek należy do Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Jest jednym z najlepiej zachowanych zamków średniowiecznych w Polsce i został wpisany do rejestru zabytków grupy „O". Obecnie w dawnym zamku biskupim w Lidzbarku (Warmińskim) mieści się muzeum, kawiarnia i biblioteka..."


Fragment publikacji Janusz Bieszk "ZAMKI PAŃSTWA KRZYŻACKIEGO W POLSCE" s. 228


Położenie zamku na mapie

Złota myśl na dziś

Szukaj:

Lidzbark Warmiński Południowa strona zamku
Lidzbark Warmiński Zabudowania gospodarcze
Lidzbark Warmiński Zamkowe komnaty
Lidzbark Warmiński Zamkowe komnaty
Lidzbark Warmiński Zamkowy korytarz
Lidzbark Warmiński W całej okazałości
Lidzbark Warmiński Wschodnia strona zamku
Lidzbark Warmiński Wschodnia strona zamku
Lidzbark Warmiński Zachodnia strona zamku
Lidzbark Warmiński Południowa strona zamku
Lidzbark Warmiński Dziedziniec
Lidzbark Warmiński Widok z wieży
Lidzbark Warmiński Widok z wieży
Lidzbark Warmiński Widok z wieży
Lidzbark Warmiński Widok od wschodu


Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Lidzbark_Warmiński
#LidzbarkWarmiński
257


...
Polskie zamki

[Zamknij]

goleft
goright

[Zamknij]

Zamek Lidzbark Warmiński Południowa strona zamku Zamek Lidzbark Warmiński Zabudowania gospodarcze Zamek Lidzbark Warmiński Zamkowe komnaty Zamek Lidzbark Warmiński Zamkowe komnaty Zamek Lidzbark Warmiński Zamkowy korytarz Zamek Lidzbark Warmiński W całej okazałości Zamek Lidzbark Warmiński Wschodnia strona zamku Zamek Lidzbark Warmiński Wschodnia strona zamku Zamek Lidzbark Warmiński Zachodnia strona zamku Zamek Lidzbark Warmiński Południowa strona zamku Zamek Lidzbark Warmiński Dziedziniec Zamek Lidzbark Warmiński Widok z wieży Zamek Lidzbark Warmiński Widok z wieży Zamek Lidzbark Warmiński Widok z wieży Zamek Lidzbark Warmiński Widok od wschodu
W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.