ozdoba

OLGIERD GIEDYMINOWICZ

(1345-1377)

ozdoba
Władcy Litwy
Mendog
Treniota
Wojsiełk
Szwarno
Trojden Litewski
Dowmunt
Butygejd
Butywid (Pukuwer)
Witenes
Giedymin
Jawnuta Giedyminowicz
Olgierd Giedyminowicz
Jagiełło
Kiejstut Giedyminowicz
Skirgiełło
Witold Kiejstutowicz
Świdrygiełło
Zygmunt Kiejstutowicz
Władysław Warneńczyk
Kazimierz Jagiellończyk
Aleksander Jagiellończyk
Zygmunt Stary
Zygmunt August
HENRYK WALEZY
Anna Jagiellonka
Stefan Batory
Zygmunt III Waza
Władysław IV Waza
Jan II Kazimierz
Michał Korybut Wiśniowiecki
Jan III Sobieski
August II Mocny
Stanisław Leszczyński
August III Sas
Stanisław August Poniatowski
Olgierd Giedyminowicz
Dynastia: Giedyminowiczów
Urodzony: pomiędzy 1296 - 1304
Zmarł: 24 maja 1377 roku
Rodzice: Giedymin
i Jewna
1318 Około 1318 roku Olgierd Giedyminowicz ożenił się z Anną, córką księcia witebskiego, i osiadł w Witebsku. [więcej]
1320 W 1320 roku, po śmierci teścia, Olgierd Giedyminowicz objął rządy w Witebsku. [więcej]
1341 W 1341 roku Olgierd Giedyminowicz zdobył należący do Moskwy Możajsk. [więcej]
Grudzień 1341 W grudniu 1341 roku Olgierd Giedyminowicz otrzymał od umierającego ojca Krewo. [więcej]
1342 W 1342 roku Olgierd Giedyminowicz wsparł zbrojnie księcia Pskowa w walce z Zakonem Inflanckim. [więcej]
Zima 1344/45 Zimą przełomu lat 1344 i 1345 Olgierd Giedyminowicz i jego brat Kiejstut usunęli z Wilna Jawnutę Giedyminowicza, który zbiegł do Moskwy. Władzę w Wielkim Księstwie Litewskim objął za zgodą Kiejstuta Olgierd Giedyminowicz. [więcej]
1345 W 1345 roku Olgierd i Kiejstut podjęli wysiłek odwetowego uderzenia na Prusy należące do Zakonu Krzyżackiego. [więcej]
1346 W 1346 roku Olgierd i Kiejstut spustoszyli Semigalię i Sambię. [więcej]
1346 W 1346 roku Olgierd Giedyminowicz wyprawił się zbrojnie przeciwko Nowogrodowi. [więcej]
1347 W 1347 roku Olgierd Giedyminowicz pogodził się z Jawnutą Giedyminowiczem i oddał mu we władanie Zasław. [więcej]
1347 W 1347 roku Olgierd i Kiejstut złupili Prusy. [więcej]
2 luty 1348 2 lutego 1348 roku Olgierd i Kiejstut Giedyminowicze doznali porażki w bitwie z Zakonem Krzyżackim nad rzeką Strawą. [więcej]
1348 W 1348 roku Olgierd Giedyminowicz wysłał swojego brata Koriata do tatarskiego chana po wsparcie w walce z zakonem. Historia zakończyła się nieprzyjemnie. Olgierd Giedyminowicz musiał zapłacić wyskoki okup za brata Siemionowi Dumnemu. [więcej]
1348 W 1348 roku Litwa utraciła wpływy w Pskowie i Nowogrodzie. [więcej]
1349 W 1349 roku Olgierd Giedyminowicz wysłał poselstwo do Dżanibeka, którego celem było nawiązanie dobrych stosunków między Litwą i Tatarami. [więcej]
1349 W 1349 roku Olgierd Giedyminowicz utracił swe wpływy we Lwowie i Haliczu na rzecz Kazimierza Wielkiego. [więcej]
1350 W 1350 roku Olgierd Giedyminowicz zawarł z Aleksandrem Twerskim sojusz, wzmocniony małżeństwem Olgierda z Julianną, córką księcia twerskiego. [więcej]
1350 W 1350 roku Olgierd Giedyminowicz zawarł sojusz z księciem moskiewskim Siemionem Dumnym. [więcej]
Czerwiec 1352 W czerwcu 1352 roku najazd Litwinów na Ruś Halicką zakończył się zawarciem pokoju z Kazimierzem Wielkim. [więcej]
1352 W 1352 roku doszło do moskiewsko-litewskiego starcia w Smoleńsku. [więcej]
1353 W 1353 roku Olgierd Giedyminowicz z Kiejstutem złupili ziemie zakonu krzyżackiego w Prusach. [więcej]
1353 W 1353 roku Nowogród Wielki wyrwał się spod władzy Iwana II Pięknego i znalazł wśród stronników Olgierda Giedyminowicza. [więcej]
1354 W 1354 roku zabiegi Olgierda Giedyminowicza o sprawy Cerkwi prawosławnej na Rusi zakończyły się sukcesem. Patriarcha Konstantynopola Aleksy konsekrował metropolitę Rusi północno-wschodniej oraz metropolitę kościoła prawosławnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, Romana, stronnika Olgierda Giedyminowicza. [więcej]
1356 W 1356 roku Olgierd Giedyminowicz podporządkował sobie Smoleńsk. [więcej]
1358 W 1358 roku Olgierd Giedyminowicz nakazał uwięzić przybyłego do Kijowa metropolitę Moskwy Aleksego. To wydarzenie było zapowiedzią przyszłego konfliktu Litwy z Moskwą.
Lipiec 1358 Wiosną 1358 roku do Olgierda Giedyminowicza dotarł list od Karola Luksemburskiego, w którym cesarz namawiał władcę Litwy do przyjęcia wiary Chrystusa pod jego cesarską opieką. W lipcu 1358 roku do Olgierd Giedyminowicz wysłał do Karola Luksemburskiego swojego brata z zapewnieniem o wielkim pragnieniu przyjęcia chrztu przez władców Litwy. [więcej]
1358 W 1358 roku Olgierd i Kiejstut Giedyminowicze posłom Karola Luksemburskiego przedstawili program wielkomocarstwowej polityki Litwy. [więcej]
Lato 1358 Latem 1358 roku Olgierd Giedyminowicz przedłużył z Polską pokój wzmocniony małżeństwem swojej córki Kenny z wnukiem Kazimierza Wielkiego Kaźkiem Słupskim. [więcej]
1359 W 1359 roku Olgierd Giedyminowicz zdobył Mścisław. [więcej]
1359 W 1359 roku Olgierd Giedyminowicz podporządkował sobie Briańsk. [więcej]
21 marzec 1361 W marcu 1361 roku Olgierd Giedyminowicz brał udział w ekspedycji zbrojnej w okolicy Giżycka. Podczas starcia z krzyżackimi oddziałami dostał się do niewoli jego stryj Kiejstut. [więcej]
1362 Około 1362 roku Olgierd Giedyminowicz z sukcesem zaatakował Kijów. Usunął panującego tam księcia Fiodora i zastąpił go własnym synem Włodzimierzem. [więcej]
1362 W 1362 roku Krzyżacy zajęli Kowno. [więcej]
Jesień 1362 Jesienią 1362 roku Olgierd Giedyminowicz pokonał Tatarów w bitwie nad Sinymi Wodami. [więcej]
1363 W 1363 roku podczas walk z Tatarami Olgierd Giedyminowicz dotarł nawet do Krymu. [więcej]
1365 W 1365 roku doszło do krzyżackiego ataku na Wilno. [więcej]
1366 W 1366 roku Olgierd Giedyminowicz dał schronienie Michałowi Aleksandrowiczowi Mikulińskiemu wypędzonemu z Tweru przez Dymitra Dońskiego. [więcej]
1366 W 1366 roku Olgierd Giedyminowicz zawarł z Kazimierzem Wielkim pokój, w myśl którego zrezygnował na rzecz króla Polski z części Wołynia z Włodzimierzem. [więcej]
1367 W 1367 roku kolejny atak armii krzyżackiej spustoszył okolice Trok. [więcej]
1367 W 1367 roku Olgierd Giedyminowicz zawarł pokojowe porozumienie z Zakonem Inflanckim. [więcej]
1367 W 1367 roku Olgierd Giedyminowicz dał schronienie swojemu szwagrowi Michałowi Mikulińskiemu, który zbiegł przed atakiem Wasyla Kaszyńskiego, wspomaganego oddziałami Dymitra Dońskiego. [więcej]
Październik 1367 W październiku 1367 roku Olgierd Giedyminowicz wspomógł zbrojnie swojego szwagra Michała Aleksandrowicza w walkach o Twer. [więcej]
Listopad 1367 W listopadzie 1367 roku Olgierd Giedyminowicz i Kiejstut zawarli pokojowe porozumienie z Zakonem. [więcej]
Lato 1368 Latem 1368 roku w Wilnie Olgierd Giedyminowicz ponownie gościł Michała II Twerskiego, który zbiegł przed zbrojną interwencją Dymitra Dońskiego. [więcej]
Jesień 1368 Wizyta Michała II Twerskiego skłoniła Olgierda Giedyminowicza do przedsięwzięcia wyprawy na Moskwę. Litewski władca zebrał w sekrecie wojsko i wyruszył na wschód. Pod naporem najeźdźcy szybko poddała się graniczna Chołchoła, zdobyty został Oboleńsk. Potem Litwini przystąpili do oblężenia Możajska. [więcej]
Jesień 1368 Powiadomiony o litewskiej agresji Dymitr Doński zebrał wojska i wysłał je naprzeciw najeźdźcom. Doszło do bitwy nad rzeczką Trostną na północ od Ruzy, gdzie wojska Olgierda Giedyminowicza odniosły wspaniałe zwycięstwo. [więcej]
21 listopad 1368 21 listopada 1368 roku Olgierd Giedyminowicz podszedł pod Moskwę, ujrzał spalone podgrodzie i opasany kamiennym murem kreml. [więcej]
Jesień 1368 Po czterech dniach postoju pod opasanym kamiennym murem moskiewskim kremlem Olgierd Giedyminowicz zarządził odwrót. [więcej]
Jesień 1368 Olgierd Giedyminowicz, nie będąc w stanie zdobyć dobrze umocnionego moskiewskiego kremla, postanowił spustoszyć kraj Dymitra Dońskiego. Podczas odwrotu rabowano i palono wszystko. W Twerze zasiadł ponownie Michał Aleksandrowicz. [więcej]
17 luty 1370 W 1370 roku Olgierd Giedyminowicz z Kiejstutem zaatakowali państwo Zakonu Krzyżackiego. 17 lutego doszło do bitwy pod Rudawą zakończonej zwycięstwem wojsk zakonu krzyżackiego. [więcej]
Lato 1370 Wiosną 1370 roku Michał II Twerski próbował ułożyć pokojowe stosunki z Moskwą. Niestety Dymitr Doński odrzucił propozycję. Z tego powodu twerski książę ponownie przybył do Olgierda Giedyminowicza po pomoc. [więcej]
Jesień 1370 Jesienią 1370 roku Olgierd Giedyminowicz po raz kolejny zdecydował się na zbrojną wyprawę na Księstwo Moskiewskie, celem której było upokorzenie rosnącego w siłę Dymitra Dońskiego. [więcej]
Listopad 1370 Po przekroczeniu granic moskiewskiego księstwa Olgierd Giedyminowicz i Michał II Twerski. próbowali zdobyć Wołokołamsk, lecz trzydniowe oblężenie grodu nie przyniosło spodziewanych skutków. Z każdym mijającym dniem coraz wyraźniej okazywało się, że księstwo Dymitra Dońskiego jest lepiej przygotowane niż dwa lata temu. [więcej]
Listopad / grudzień 1370 Na przełomie listopada i grudnia 1370 roku oddziały Olgierda Giedyminowicza stanęły pod Moskwą, w której przebywał Dymitr Doński. Po kilku dniach zwiadowcy donieśli Olgierdowi Giedyminowiczowi, że wokół Moskwy zbierają się oddziały dowodzone przez Włodzimierza Andriejewicza Chrobrego z zamiarem uderzenia na Litwinów. W tych okolicznościach litewski władca wysłał do Dymitra Dońskiego posłów z propozycją wieczystego pokoju. [więcej]
Grudzień 1370 Dymitr Doński odrzucił propozycję wieczystego pokoju. Wyraził zgodę na półroczny rozejm. W tej sytuacji Olgierd Giedyminowicz przyjął ofertę moskiewskiego księcia, zwinął oblężenie Moskwy i powrócił na Litwę. [więcej]
1371 W 1371 roku Olgierdowi Giedyminowiczowi udało się odtworzyć metropolię Cerkwi prawosławnej Wielkiego Księstwa Litewskiego. [więcej]
Lato 1371 Latem 1371 roku Olgierd Giedyminowicz wysłał posłów do Moskwy z propozycjami przedłużenia rozejmu i zawarcia mariażu Włodzimierza Andriejewicza z córką litewskiego władcy. W imieniu nieobecnego Dymitra Dońskiego Metropolita Aleksy zawarł z Litwinami porozumienie, w myśl którego wyrażono zgodę na realizację litewskich postulatów. [więcej]
1372 W jednym z listów wysłanych do patriarchy konstantynopolitańskiego Olgierd Giedyminowicz skarżył się, że wschodni sąsiedzi zabrali mu wiele miast. [więcej]
Czerwiec 1373 W czerwcu 1373 roku Olgierd Giedyminowicz ponownie przekroczył granice Księstwa Moskiewskiego. Dymitr Doński tym razem wyruszył naprzeciw, aby stawić mu czoło. Obie armie spotkały się pod Lubuckiem, gdzie doszło do kilku mniejszych starć. Po kilku dniach bezczynnego postoju obu armii zawarto wieczysty pokój. [więcej]
1373 W 1373 roku papież zwrócił się do Olgierda Giedyminowicza, Kiejstuta i Lubarta z ofertą przyjęcia chrztu przez Litwę. Propozycja została zignorowana. [więcej]
Wiosna 1375 Wiosną 1373 roku Olgierd Giedyminowicz gościł w Wilnie Michała II Twerskiego, który po sprzymierzeniu się z Iwanem Wieljaminowem liczył na jarłyk na Wielkie Księstwo Włodzimierskie. Przybysz prosił Olgierda Giedyminowicza o wsparcie w zbliżającej się wojnie z Dymitrem Dońskim.
Sierpień 1375 W sierpniu 1373 roku Olgierd Giedyminowicz, aby wesprzeć działania Michała II Twerskiego w wojnie z Dymitrem Dońskim, wysłał do Tweru zbrojny oddział. W tym czasie trwało oblężenie Tweru. Litwini nie chcąc mieszać się w sprawy ruskie, zawrócili. [więcej]
Listopad 1376 Jesienią 1376 roku Litwini przedsięwzięli łupieski najazd na Polskę. Na terytorium słabego sąsiada podeszli nawet pod Kraków. Powrócili z bogatymi łupami i 23 000 jeńców. [więcej]
Luty 1377 W lutym 1377 roku pod Wilno podeszła dwunastotysięczna armia zakonnego marszałka Gotfryda von Linden. Wojska Olgierda Giedyminowicza przez jedenaście nocy odpierały ataki najeźdźców. [więcej]
24 maj 1377 Olgierd Giedyminowicz zmarł 24 maja 1377 roku w Wilnie. W tym czasie na litewskie ziemie spadł kolejny najazd krzyżacki. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Ważne bitwy

Lubuck 1373

Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Jawnuta
Żony i potomstwo:

Pierwszą żoną Olgierda została około 1318 roku Anna, córka księcia witebskiego, zapewne Michała Konstantynowicza.

 1. Fiodor (?-1394/1400)
 2. Andrzej Garbaty (1319-1399) - książę połocki
 3. syn nieznany z imienia (?-1352/1353)
 4. Dymitr Starszy (1320-1399) - książę trubecki, briański, starodubski, drucki
 5. Włodzimierz - (?-1398) - książę witebski, kijowski, kopylski, słucki
 6. córka nieznana z imienia - (?-po 1370) - żona kniazia Iwana Nowosilskiego
 7. Agrypina (przed 1342-1393) - żona Borysa, księcia suzdalskiego

Drugą żoną Olgierda została około 1350 roku Julianna - córka wielkiego księcia Aleksandra Twerskiego.

 1. Kenna (1351-1368) - żona Kaźka IV księcia słupskiego
 2. Eufrozyna (1352-1405/1406) - żona księcia riazańskiego Olega
 3. Skirgiełło
 4. Korybut (1355-po 1404) - książę siewierski
 5. Teodora (Fiodora) - żona kniazia Światosława Karaczewskiego
 6. Lingwen (1356-1431) - książę mścisławski
 7. Helena (1357/60-1437) - żona Włodzimierza księcia moskiewskiego
 8. Jagiełło
 9. Maria (1363-?) - żona bojara litewskiego Wojdyły
 10. Korygiełło (1364/67-1390) - książę mścisławski;
 11. Mingiełło (1365/1368-przed 1382)
 12. Aleksandra (1368/70-1434) - żona Siemowita IV
 13. Katarzyna (1369/74-1422) - żona księcia meklemburskiego Jana II
 14. Wigunt (1372-1392) - książę kiernowski - mąż Jadwigi, córki Władysława Opolczyka
 15. Świdrygiełło
 16. Jadwiga (1375-1400) - żona Jana III księcia oświęcimskiego.
Następca: Władysław II Jagiełło

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Olgierd_Giedyminowicz
#OlgierdGiedyminowicz
818

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.