ozdoba

WŁADYSŁAW III LASKONOGI

(1202-1231)

ozdoba
Władcy Polski
Mieszko I
Bolesław I Chrobry
Mieszko II Lambert
Bezprym
Kazimierz I Odnowiciel
Bolesław II Szczodry
Władysław I Herman
Zbigniew
Bolesław III Krzywousty
Władysław II Wygnaniec
Bolesław IV Kędzierzawy
Mieszko III Stary
Kazimierz II Sprawiedliwy
Leszek Biały
Władysław III Laskonogi
Mieszko IV Plątonogi
Henryk I Brodaty
Konrad I Mazowiecki
Henryk II Pobożny
Bolesław II Rogatka
Bolesław V Wstydliwy
Leszek Czarny
Henryk IV Prawy
Bolesław II Mazowiecki
Przemysł II
Wacław II
Wacław III
Władysław I Łokietek
Kazimierz III Wielki
Ludwik Węgierski
Jadwiga Andegaweńska
Władysław II Jagiełło
Władysław III Warneńczyk
Kazimierz IV Jagiellończyk
Jan I Olbracht
Aleksander Jagiellończyk
Zygmunt I Stary
Zygmunt II August
Henryk Walezy
Anna Jagiellonka
Stefan Batory
Zygmunt III Waza
Władysław IV Waza
Jan II Kazimierz
Michał Korybut Wiśniowiecki
Jan III Sobieski
August II Mocny
Stanisław Leszczyński
August III Sas
Stanisław August Poniatowski
Władysław III Laskonogi
Dynastia: Piastów
Urodzony: pomiędzy 1161 a 1167 rokiem
Zmarł: 3 listopada 1231 roku
Rodzice: Mieszko III Stary
Eudoksja
1186 W 1186 roku Władysław III Laskonogi gościł na Pomorzu Zachodnim. [więcej]
1202 W 1202 roku, po śmierci Mieszka III Starego, krakowski tron ponownie opustoszał. Potężny wojewoda krakowski Mikołaj zaproponował go Leszkowi Białemu, ale postawił ultimatum. Zażądał usunięcia i skazania na wygnanie wojewody sandomierskiego Goworka, który był osobistym doradcą Leszka Białego. Młody książę nie zgodził się na to, więc miejsce na krakowskim tronie zaproponowano ostatniemu żyjącemu synowi Mieszka III Starego. Władysław III Laskonogi po konsultacjach z doradcami i Leszkiem Białym przyjął ten urząd i stał się księciem zwierzchnim. [więcej]
1202 Jeszcze w 1202 roku zmarł wojewoda krakowski Mikołaj. Stronnictwo Awdańców, sprzymierzone z krakowskim biskupem Pełką, wypowiedziało posłuszeństwo Władysławowi III, który powrócił do Wielkopolski, a księciem zwierzchnim został ponownie Leszek Biały.
Historycy nie są zgodni co do terminu tej roszady władców. Niektórzy twierdzą, że nastąpiło to dopiero w 1206 roku. [więcej]
1205 W 1205 roku Władysław Laskonogi spotkał się duńskim królem Waldemarem II, lecz nieznany jest efekt tych rozmów. [więcej]
1205 W 1205 roku Władysław Laskonogi dokonał wymiany ziem z Henrykiem I Brodatym. Transakcja ta polegała na tym, że oddał Ziemię Kaliską, a w zamian otrzymał Ziemię Lubuską. [więcej]
1206 W 1206 roku przeciwko Władysławowi Laskonogiemu wystąpił Władysław Odonic, wspierany działaniami arcybiskupa Kietlicza. Publicznie zarzucono wielkopolskiemu księciu zagarnięcie dóbr po zmarłym biskupie. Władysław III pokonał i wygnał bratanka oraz zagarnął wszystkie włości arcybiskupa i wypędził go z Wielkopolski. Za ten czyn dostał arcybiskupią klątwę. [więcej]
1206 W 1206 roku Władysław Laskonogi utracił Słupsk na rzecz Waldemara II. [więcej]
1207 W 1207 roku Władysław Laskonogi wymienił z Henrykiem Brodatym terytoria. Książę śląski w zamian za Lubusz przejął Kalisz, który niedługo potem przekazał Władysławowi Odonicowi. [więcej]
1207 W 1207 roku Władysław Laskonogi został zaatakowany przez Władysława Odonica, wspieranego oddziałami Henryka Brodatego. [więcej]
Boże Narodzenie 1208 Boże Narodzenie 1208 roku Władysław Laskonogi spędził w Głogowie na rodzinnym zjeździe, zorganizowanym z okazji chrzcin najmłodszego syna Henryka Brodatego, którego Władysław Laskonogi został ojcem chrzestnym. W czasie świąt, dzięki pośrednictwu gospodarza, pojednał się z Władysławem Odonicem, któremu ofiarował niektóre kasztelanie południowej Wielkopolski. Oprócz tego w tym czasie Władysław Laskonogi pogodził się z arcybiskupem Kietliczem, czego efektem było zdjęcie z księcia klątwy, nałożonej na niego w 1206 roku. W Głogowie między Laskonogim a Brodatym prawdopodobnie doszło do porozumienia, w myśl którego książę wielkopolski zrzekł się na rzecz księcia śląskiego pretensji do Krakowa. [więcej]
Marzec 1209 W marcu 1209 roku, po przegranym militarnym starciu pod Lubuszem, Władysław Laskonogi stracił Ziemię Lubuską na rzecz swojego szwagra, margrabiego Dolnych Łużyc - Konrada. [więcej]
9 czerwiec 1210 9 czerwca 1210 roku Innocenty III wydał bullę, w której przypomniał o obowiązku przestrzegania przez Piastów zasady senioratu. Jednocześnie ostrzegł, że łamanie takiej reguły grozić może ekskomuniką. Dokument ten wydany został w związku z petycją jednego z piastowskich książąt. Mógł być nim Mieszko IV Plątonogi, który apelował do papieża zainspirowany głosem Władysława Laskonogiego. [więcej]
29 lipiec 1210 29 lipca 1210 roku odbył się zjazd w Borzykowej, który był odpowiedzią na papieską bullę, przywołującą obowiązek przestrzegania zasady senioratu. Wśród uczestników znaleźć można było: Konrada I Mazowieckiego, Leszka Białego, Władysława Odonica i Henryka I Brodatego. Zawiązała się tam koalicja skierowana przeciwko księciu Władysławowi Laskonogiemu. [więcej]
Styczeń 1211 W styczniu 1211 roku prawdopodobnie z inicjatywy arcybiskupa Kietlicza doszło do ekskomuniki kanclerza Władysława LaskonogiegoWincentego. Anatema zapewne dosięgnęła również samego księcia wielkopolskiego. [więcej]
Maj 1211 W maju 1211 roku zmarł Mieszko IV Plątonogi. Tym sposobem opustoszał krakowski tron. Władysław Laskonogi, aby nie przekreślać swych szans na wyrobienie sobie odpowiedniej opinii u sędziów papieskich, nie podjął żadnych kroków, zmierzających do przejęcia władzy w stolicy Małopolski. [więcej]
1216 W 1216 roku, z powodu presji ligi młodych książąt i arcybiskupa Kietlicza, Władysław Laskonogi zobowiązał się honorować stan posiadania Władysławowa Odonica i być może oddał bratankowi dodatkowo Ziemię Poznańską. [więcej]
1216-1217 W kwietniu 1216 roku Władysław III Laskonogi zaatakował Władysława Odonica. W wyniku działań zbrojnych trwających do 1217 roku i pomimo początkowych niepowodzeń Władysławowi Laskonogiemu udało się w końcu zająć terytorium bratanka i doprowadzić do jego emigracji. [więcej]
1217 W 1217 roku Władysław Laskonogi sprzymierzył się krakowskim księciem Leszkiem Białym. Wielkopolski książę wsparł wyprawę krakowskiego księcia na Pomorze Gdańskie. Władysław Laskonogi poczuł się wówczas na tyle silny, że zajął ziemie Władysława Odonica, który zmuszony został do opuszczenia kraju. [więcej]
1217 Po koniec 1217 lub na początku 1218 roku w Sądowlu nad Baryczą Władysław Laskonogi ustanowił układ z Henrykiem Brodatym. Kontrakt normalizował akty prawne, dotyczące stosunków między księstwami, oraz regulował stan posiadania obu władców. W myśl porozumienia wielkopolski książę otrzymał dożywotnio Lubusz, utracony w marcu 1209 roku. [więcej]
Jesień 1223 Jesienią 1223 roku Władysław Laskonogi został zaatakowany przez Władysława Odonica. W wyniku akcji zbrojnych 9 października 1223 roku utracił Ujście. Wojna zakończyła się 30 listopada 1223 roku podpisaniem pokojowego traktatu w Kcyni, w myśl którego wielkopolski książę utracił na rzecz bratanka Ziemię Ujską i Nakielską. [więcej]
Sierpień 1225 W sierpniu 1225 roku Władysław Laskonogi utracił na rzecz landgrafa Turyngii Ludwika IV Lubusz oraz tereny leżące po obu stronach dolnej Warty, zajęte przez Władysława Odonica. [więcej]
1226 W 1226 roku Władysław Odonic najechał i spustoszył ziemie należące do Władysława Laskonogiego. Ofiarą agresora padł wówczas klasztor benedyktynów w Mogilnie. [więcej]
Październik 1226 Władysław III Laskonogi zapewne był pomysłodawcą łupieskiej wyprawy przedsięwziętej przez Prusów w październiku 1226 roku, w wyniku której spustoszone zostało Pomorze Gdańskie, czyli terytorium Świętopełka II Wielkiego. [więcej]
Lato 1227 Latem 1227 roku Władysław Laskonogi przedsięwziął wyprawę przeciwko Władysławowi Odonicowi. Początki kampanii były udane. Wielkopolskiemu księciu udało się nawet osaczyć bratanka w Ujściu, więc aby go dostać w swoje ręce i wymierzyć mu karę, rozpoczął oblężenie tego wielkopolskiego grodu.
Sierpień 1227 Po wycofaniu się Władysława Laskonogiego spod Ujścia, Władysław Odonic kontynuował akcję zbrojną skierowaną na tereny stryja. Ofensywa doprowadziła do przejęcia przez Odonica kilku następnych wielkopolskich grodów. [więcej]
1227 Prawdopodobnie w 1227 roku lub jeszcze wcześniej Władysław Laskonogi zawarł z Leszkiem Białym układ, zapewniający dziedziczenie po sobie dzielnicy. [więcej]
Listopad 1227 W listopadzie 1227 roku doszło do zjazdu książąt w Gąsawie. Podczas zgromadzenia zamordowany został Leszk Biały. Władysław Laskonogi prawdopodobnie nie brał udziału w tych wydarzeniach. [więcej]
1228 W pierwszej połowie 1228 roku udało się Władysławowi Laskonogiemu schwytać i uwięzić Władysława Odonica. Bratanek przebywał w areszcie prawdopodobnie do czerwca tego samego roku. [więcej]
Maj 1228 W maju 1228 roku na zgromadzeniu w Cieni w Ziemi Kaliskiej Władysław Laskonogi odebrał od małopolskich dostojników pozwolenie objęcia krakowskiego tronu. W zamian adoptował Bolesława Wstydliwego i ogłosił go swoim spadkobiercą oraz uznał traktat, gwarantujący panom krakowskim zachowanie ich dotychczasowych przywilejów. Zajęty walkami z Władysławem Odonicem, rządy w Krakowie powierzył wojewodzie Markowi Gryficie. [więcej]
Czerwiec 1228 W czerwcu 1228 roku Władysław Laskonogi, zagrożony atakiem Władysława Odonica, oddał rządy w Krakowie Henrykowi Brodatemu, a sam przystąpił do przygotowań do wojny z bratankiem. [więcej]
Lato 1229 Latem 1229 roku Władysław Laskonogi został zaatakowany z dwóch stron przez Władysława Odonica i Konrada Mazowieckiego. Pierwszy wtargnął na północne tereny, a drugi rozpoczął oblężenie Kalisza. Władysław Laskonogi poniósł sromotną klęskę i musiał opuścić Wielkopolskę. Na początek prawdopodobnie otrzymał schronienie na Śląsku w otoczeniu Henryka Brodatego. [więcej]
1230 Latem 1230 roku, po śmierci Kazimierza Opolskiego, Władysław Laskonogi prawdopodobnie został przez Henryka Brodatego oddelegowany do Raciborza. [więcej]
1231 Po 23 kwietnia 1231 roku Władysław Laskonogi zorganizował wyprawę zbrojną, zadaniem której było odzyskanie Gniezna. Wysiłek ten zakończył się niepowodzeniem. [więcej]
3 listopad 1231 3 listopada 1231 roku, najprawdopodobniej w Środzie Śląskiej, w nieznanych okolicznościach zmarł Władysław Laskonogi, przekazując swe dziedzictwo Henrykowi Brodatemu, a to było zapowiedzią kolejnych kłopotów Władysława Odonica. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Ważne bitwy

Lubusz 1209

Ujście 1227

Kalisz 1229

Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Leszek Biały
Żony i potomstwo:

W 1186 Władysław III Laskonogi poślubił Łucję rugijską - córkę księcia Rugii Jaromara I. Małżeństwo pozostało bezdzietne.

Następca: Henryk Brodaty

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Władysław_Laskonogi
#WładysławLaskonogi
88

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.