GDAŃSK

Pomorskie
Bytów
Człuchów
Gdańsk
Gniew
Kwidzyn
Lębork
Malbork
Prabuty
Skarszewy
Słupsk
Stara Kiszewa
Sztum
Szymbark

Ciekawostki z historii zamku i grodu

VII wiek W VII wieku istniała tu osada rzemieślniczo-rybacka.
X wiek Na początku X wieku powstał tu gród obronny książąt kaszubskich.
X wiek W X wieku Gdańsk został przyłączony do państwa Mieszka I.
997 W 997 roku w Gdańsku zatrzymał się w drodze do Prus święty Wojciech.
1116 Prawdopodobnie w 1116 roku Gdańsk został zdobyty przez polskiego księcia Bolesława Krzywoustego, lecz w niedługim czasie stracony na rzecz książąt pomorskich.
1119 W 1119 roku Gdańsk został zdobyty i ostatecznie wcielony do państwa Bolesława Krzywoustego.
1219 W 1219 roku władcą Gdańska został Świętopełk II Wielki.
jesień 1226 Jesienią 1226 roku Gdańsk spustoszony został przez Prusów. Pomysłodawcami tego najazdu byli zapewne piastowscy książęta Władysław III Laskonogi i Konrad Mazowiecki. Świętopełk II Gdański przebywał wówczas w Słupsku lub w Wielkopolsce.
1227 W początkach 1227 roku gdańscy dominikanie otrzymali od Świętopełka II Wielkiego kościół św. Mikołaja w Gdańsku. Niedługo potem gdański władca zainicjował budowę kościoła św. Katarzyny.
15 czerwiec 1236 15 czerwca 1236 roku w Gdańsku Świętopełk II Wielki ogłosił swym braciom, że jego wolą jest, aby senioralną władzę nad całym Pomorzem Wschodnim odziedziczył jego syn Mściwoj II. To było ewidentnym złamaniem zasady senioratu, która głosi, że rządy przejmuje najstarszy męski przedstawiciel rodu. Tak narodziła się przyczyna pomorskiego konfliktu wśród Sobiesławiców.
1239 Dwa tygodnie po Wielkanocy 1239 roku w Gdańsku Świętopełk II Wielki zafundował publiczne widowisko, podczas którego gdański książę odebrał od Sambora II przeprosiny i zobowiązanie wierności.
4 sierpnia 1260 Dzięki bulli papieskiej Aleksandra IV z 4 sierpnia 1260 roku w Gdańsku można było organizować co roku w sierpniu jarmark św. Dominika.
1263 W 1263 roku z inicjatywy Świętopełka II Wielkiego nadano Gdańskowi prawa miejskie na prawie lubeckim.
11 styczeń 1266 11 stycznia 1266 roku w Gdańsku zmarł Świętopełk II Wielki. Spadek po nim odziedziczyli jego dwaj synowie Warcisław II, który został władcą Gdańska, i Mściwoj II sprawujący rządy w Świeciu.
1269 Pod koniec 1269 roku Mściwoj II zbrojnie zajął Gdańsk. Dotychczasowy władca Warcisław II, zmuszony do ucieczki, znalazł schronienie w państwie Zakonu Krzyżackiego.
1271 Latem 1271 roku, kiedy Mściwoj II uczestniczył wspólnie z Bolesławem Pobożnym w kampanii na Kujawach, Brandenburczycy, którzy rzekomo przybyli na pomoc pomorskiemu księciu, wykorzystali nieobecność Mściwoja II i zajęli Gdańsk.
styczeń 1272 W styczniu 1272 roku Bolesław Pobożny wspomógł Mściwoja II Gdańskiego w odzyskaniu Gdańska z rąk Brandenburczyków.
grudzień 1306 W połowie grudnia 1306 roku do Gdańska zawitał Władysław Łokietek. Został wówczas wciągnięty w arbitraż konfliktu biskupa kujawskiego Gerwarda ze starostą pomorskim Piotrem Święcą.
Nowy Rok 1307 W Nowy Rok 1307 roku w Gdańsku przebywał Władysław Łokietek. W wystawionym wówczas dokumencie po raz pierwszy tytułował się jako „prawdziwy dziedzic całego Królestwa Polskiego".
1308

"...Gdańsk w tym czasie składał się z kilku części: a) zamek i podgrodzie leżały na wyspie; b) na brzegu Wisły uchodzące do morza istniały osady: rzemieślnicza, targowa i rybacka - ta ostatnia z własnymi przywilejami; c) obszar zagospodarowany przez zakon dominikanów, gdzie również kwitła działalność gospodarcza; d) miasto na prawie lubeckim - najpotężniejszy ośrodek, członek Hanzy, zamieszkałe głównie przez wielkich kupców, głównie Niemców. Każda z tych części posiadała własne umocnienia. Szczególnie silne fortyfikacje w postaci szerokiej i głębokiej fosy, a wewnątrz - wału zaopatrzonego w ostrokół miały położone na wzgórzu otoczonym bagnami zamek i podgrodzie. Istniała tylko jedna brama prowadząca do miasta..."


Fragment książki: Witold Mikołajczak "Wojny polsko-krzyżackie" s. 25

sierpień 1308 W sierpniu 1308 roku margrabiowie brandenburscy Otto i Waldemar przekroczyli granice Pomorza Gdańskiego. Gdy tylko agresorzy zjawili się pod Gdańskiem, miejscowy patrycjat otworzył przed nimi bramy.
13 listopad 1308 W 1308 roku Krzyżacy pomogli mieszkańcom Gdańska odeprzeć atak Brandenburczyków, lecz rzeź, którą zainicjowali 13 listopada 1308 roku, była początkiem ich panowania w tym ważnym bałtyckim porcie.
1336 W 1336 roku zakończono budowę Ratusza Głównego w Gdańsku.
1340 - 1343 Siedzibę gdańskiego komtura zaczęto wznosić między 1340 a 1343 rokiem. Zamek powstawał na miejscu wczesnośredniowiecznego grodu książąt pomorskich, który Krzyżacy zdobyli i zniszczyli w roku 1308. Obiekt zbudowano w rejonie dzisiejszych ulic: Grodzkiej, Rycerskiej, Wartkiej i Czopowej.
20 październik 1379 20 października 1379 roku w Gdańsku przebywał Władysław Biały i w tym portowym mieście pobrał od pełnomocnika Ludwika Węgierskiego ostatnią ratę sumy należnej mu za Księstwo Gniewkowskie.
6 kwiecień 1411

"...Od Gdańska zażądał Plauen cła funtowego, opłaty nakładanej w porcie na towary wwożone i wywożone. W odpowiedzi na to mieszczanie jęli domagać się zwrotu wydatków, które w pierwszych dniach po klęsce grunwaldzkiej ponieśli na zaopatrzenie malborskiego zamku. Wówczas komtur gdański, stryjeczny brat Plauena, rozpoczął walkę z miastem. Zablokował port łańcuchem, a gdańszczan zaczął chwytać i więzić. Miasto poczęło się zbroić, zamurowało bramę prowadzącą do zamku i zwróciło się o pomoc do hanzeatów. Krzyżacy zainicjowali więc rokowania i 6 kwietnia zaprosili na naradę do zamku burmistrzów Konrada Letzkaua i Arnolda Hechta oraz rajcę Bartłomieja Grosa, zięcia Konrada. Wszyscy trzej zostali zdradziecko zamordowani, a ciała ich dopiero po tygodniu wydano miastu. O oporze nikt już w Gdańsku nie myślał. Rada i gmina pokornie prosiły wielkiego mistrza o przebaczenie. Henryk von Plauen próśb jednak nie wysłuchał. Usunął dawną radę i mianował nową. Wszędzie wietrzył spiski, do jednej zbrodni dodawał drugą. Nic dziwnego, że społeczeństwo państwa krzyżackiego w końcu wypowiedziało mu posłuszeństwo..."


Fragment książki: Witold Mikołajczak "Grunwald 1410. Krok od klęski" s. 115

czerwiec 1433 W czerwcu 1433 roku podczas trwania wojny Polski z Zakonem Krzyżackim wielki mistrz Paul Bellitzer von Russdorff wezwał Radę Gdańska, aby wsparła zbrojnym oddziałem działania wójta nowomarchijskiego Rabensteina. Gdańszczanie odpowiedzieli, że gotowi są dać posiłki zbrojne tylko wtedy, gdy sam wielki mistrz wyruszy w pole.
1433 W 1433 roku pod Gdańsk podeszły połączone oddziały wojsk polskich oraz husyckich, nie odważyły się one jednak na generalny szturm i dłuższą blokadę.
1454

"...Podobny przebieg miały wypadki w Gdańsku. Powstanie wybuchło 7 lutego; oddział złożony z 50 młodych, energicznych gdańszczan obsadził krzyżacki Wielki Młyn, potężny budynek gospodarczy, mający jednak ze względu na swą mocną konstrukcję także strategiczne znaczenie. Krzyżacy zamknęli się w zamku. Ówczesny komtur gdański Mikołaj Postar był jednak w chwili wybuchu powstania nieobecny, zabrakło więc obronie wodza. Zaledwie po czterech dniach oblężenia, 11 lutego, załoga zamku również ogłosiła kapitulację. Podobnie jak w Toruniu, upojeni triumfem mieszczanie zburzyli twierdzę, likwidując w ten sposób obawę, że osiądzie w niej ponownie reprezentant zwierzchniej wobec miasta władzy..."


Fragment książki: Maria Bogucka "Kazimierz Jagiellończyk i jego czasy" s. 78-79

wrzesień 1456

"...Podobnie jak swego czasu w Toruniu, tak i w Gdańsku doszło w końcu września do rewolty pospólstwa, na której czele stanął kupiec Marcin Kogge. Być może Kogge pod pozorem reorganizacji rady miejskiej zamierzał poddać miasto Zakonowi, jednakże wrogie nastawienie pospólstwa sprawiło, że poprzestał tylko na wprowadzeniu do rady reprezentantów kupców i cechów, sam nie będąc do niej wybrany. Spiskowcy nie ponieśli żadnych konsekwencji, gdyż rada chciała uniknąć krwawych represji. Kiedy jednak Kogge w końcu stycznia 1457 r. podjął, bez uzgodnienia z radą, nowe próby jej reorganizacji, uznała to za zdradę. Oskarżyła Koggego i jego zwolenników jako stronników Zakonu, uwięziła ich i ścięła. Zapowiedziała jednocześnie surowe represje za wywoływanie rozdźwięków na szkodę króla i miasta...."


Fragment książki: J. W. DYSKANT "ZATOKA ŚWIEŻA 1463" s. 149-150

9 maj 1457 9 maja 1457 roku w Gdańsku Kazimierz Jagiellończyk odebrał przysięgę wierności od mieszczan i okolicznego rycerstwa.
15 i 25 maj 1457 15 i 25 maja 1457 roku Kazimierz Jagiellończyk nadał przywileje dla gdańskich mieszczan.
Lato 1457 Latem 1457 roku Gdańsk został oskarżony przez mieszczan z Torunia przed Kazimierzem Jagiellończykiem o pomijanie Torunia i urządzenie w Nieszawie własnego składu, co pomniejszało dochody miasta.
30 sierpień 1460 30 sierpnia 1460 roku rozochocone sukcesami w wojnie trzynastoletniej krzyżackie oddziały podeszły pod Gdańsk. Nieświadomi sił agresorów mieszczanie ruszyli przeciw nim, wpadając w zasadzkę, 40 z nich zginęło, przeszło 300 dostało się do niewoli.
16 / 17 listopada 1465

"...W nocy z 16 na 17 listopada (z soboty na niedzielę) szalejący na Zatoce Gdańskiej sztorm (o sile, jak pisze Lindau, nie spotykanej od co najmniej 70—80 lat) spowodował, iż w ujście Wisły wdarła się wysoka fala przyborowa, tym groźniejsza, że atakowała śpiące już miasto. Rozbiwszy kamienno-ziemny falochron w Wisłoujściu, który osłaniał wejście na rzekę, przeszła z wielką prędkością przez Motławę, rozbijając lub uszkadzając zacumowane tam okręty, statki i łodzie rybackie oraz zwaliła ściany kilku nadbrzeżnych śpichrzów. Następnie przerwała groblę Św. Barbary i zalała osłaniane przez tę groblę od strony Motławy ogrody miejskie, a popłynąwszy w górę Leniwki dotarła do tamy wiślanej między Wiślinką a Steblewem. Przerwała ją w trzech—czterech miejscach, zwaliła wieżę bastei, po czym zalała należący do miasta las w rejonie Wiśliny oraz las grabiński.

Szacunkowe straty, jakie tej nocy poniósł Gdańsk, obliczano na ponad 3000 grzywien (około 486 kg srebra), co stanowiło równowartość 450—500 ton pszenicy (wg cen z 1460 r.)..."


Fragment książki: J. W. DYSKANT "ZATOKA ŚWIEŻA 1463" s. 215-216

1467 W poniedziałek po trzeciej niedzieli od Wielkanocy 1467 roku rada miasta Gdańska wydała burmistrzowi Johannowi von Walde przywilej na cztery wolne łany we wsi Pruszcz, które wcześniej posiadał prawowity patron Schumacher w zamian za miesięczny czynsz.
26 styczeń 1495 26 stycznia 1495 roku z powodu panującej w Gdańsku zarazy przysięgę wierności, siedząc w oknie ratusza, odebrali od gdańszczan w imieniu Jana Olbrachta królewscy delegaci wojewoda sieradzki Ambroży Pampowski i Mikołaj Baysen.
1495 Od 1495 roku zaczęły przychodzić do Gdańska nakazy podatkowe i wezwania Maksymiliana I do stawienia się gdańszczan na sejmy niemieckie. Jan Olbracht stanowczo protestował przeciwko niepokojeniu jego poddanych.
1497 W 1497 roku z powodu niestawiennictwa przedstawicieli Gdańska przed Trybunałem Maksymilian I nakazał granicznym książętom napastować kupców gdańskich.
1519-1521 W latach 1519-1521 Gdańsk intensywnie wspierał Zygmunta Starego w działaniach zbrojnych wojny pruskiej.
7 czerwiec 1520 7 czerwca 1520 roku władze Gdańska zostały powiadomione przez Mikołaja Firleja o dwutygodniowym rozejmie w wojnie z Zakonem Krzyżackim. Stacjonujący pod oblężonym Królewcem hetman prosił również, aby w czasie tego czternastodniowego rozejmu gdańszczanie nadal dostarczali żywność dla wojsk królewskich i trzymali statki w pogotowiu.
1500

"...Gdańsk w początkach XVI w. był dużym, zwartym organizmem miejskim z około 40 tysiącami ludności. Jego części składowe, położone na lewym brzegu Motławy, stanowiły Główne i Stare Miasto oraz Stare Przedmieście, przylegające od południa do pierwszego z nich. Na prawym brzegu Motławy znajdowała się Wyspa Spichrzów, będąca zapleczem magazynowo-handlowym. Nie tylko Główne Miasto - serce całego zespołu miejskiego - lecz także Stare Miasto i Stare Przedmieście miały solidne obwarowania ceglano-kamienne, które były sprzężone z obwarowaniami pierwszego ośrodka; zaopatrzone one były wszędzie w ceglane bramy i wieże obronne, a całość była obwiedziona fosami od strony północnej, zachodniej i południowej, z korytem Motławy w linii wschodniej..."


Fragment książki: Marian Biskup "Wojny Polski z Zakonem Krzyżackim 1308-1521" s. 340

1515

"...Już po roku 1515, w związku z groźbą agresji Zakonu, nastąpiła dalsza rozbudowa i modernizacja obwarowań, zwłaszcza Głównego i Starego Miasta. Zbudowane zostały wały oraz fortyfikacje typu bastejowego z blokhauzami. Otaczały one zespół gdański nie tylko od zachodu, północy i południa, lecz również od strony wschodniej, na prawym brzegu Motławy. Wyspę Spichrzów otoczono szańcem, tzw. Psim Wałem oraz wzmocniono ceglaną Bramą Stągiewną na jego północnym końcu..."


Fragment książki: Marian Biskup "Wojny Polski z Zakonem Krzyżackim 1308-1521" s. 341

1519

"...Rada Gdańska zdołała już w 1519 r. sprowadzić z Czech większe działa, działa mniejsze zaś pochodziły z gdańskich ludwisarni. Wśród dział większego kalibru znajdowały się nawet kartauny i notszlangi, obok serpentyn, a także starsze działa kamienne. Spore też były zapasy hakownic. Zbyt mała natomiast była liczba zaciężnych (pieszych), którymi rada Gdańska dysponowała...."


Fragment książki: Marian Biskup "Wojny Polski z Zakonem Krzyżackim 1308-1521" s. 341

6 listopad 1520 6 listopada 1520 roku rozpoczęło się oblężenie Gdańska.
10 listopad 1520 10 listopada 1520 roku Rada Gdańska wysłała do Zygmunta Starego wiadomość, że oblężenie Gdańska zostało odparte.
16 listopad 1520 16 listopada 1520 roku do Gdańska dotarł list pochwalny od Zygmunta Starego. Polski monarcha wyraził w nim swoje uznanie za okazaną wierność i wytrwałość zaprezentowaną podczas oblężenia. Do stolicy pomorza oddelegowany został starosta szymbarski Stanisław Kostka, kóry miał przeprowadzić inspekcję a gdański skarbiec zasilony został kwotą 1200 florenów w złocie.

Położenie zamku na mapie

Złota myśl na dziś

Szukaj:

Gdańsk Baszta Łabędź od wschodu
Gdańsk Baszta Łabędź od południa
Gdańsk Baszta Łabędź od zachodu


Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2024 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Gdańsk
#Gdańsk
3


...
Polskie zamki

[Zamknij]

goleft
goright

[Zamknij]

Zamek Gdańsk Baszta Łabędź od wschodu Zamek Gdańsk Baszta Łabędź od południa Zamek Gdańsk Baszta Łabędź od zachodu
W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.