ozdoba

WOJNA LITWY Z MOSKWĄ
1492-1494

ozdoba
894-896 Wojna bułgarsko-bizantyjska
917-924 Wojna bułgarsko-bizantyjska
953-955 Bunt Ludolfa w Niemczech
955 Najazd Węgrów na Bawarię
1001-1004 Wojna bułgarsko-bizantyjska
1009–1012 Najazd armii Thorkella na Anglię
1015-1018 Wojna bułgarsko-bizantyjska
1078 - 1080 Wojna cesarza Henryka IV z Saksonią
1081-1085 Wojna bizantyjsko-normańska
1096-1099 I wyprawa krzyżowa
1109 Wojna polsko-niemiecka
1145-1149 II wyprawa krzyżowa
1189-1192 III wyprawa krzyżowa
1202-1204 IV wyprawa krzyżowa
1217-1221 V wyprawa krzyżowa
1221-1223 Dżebe i Subedej w zachodniej Azji
1235-1242 Najazd Batu i Sübedeja na Europę
1248–1254 VI wyprawa krzyżowa
1253 Kampania Opawska
1259-1260 Najazd Burundaja na Polskę
1270 VII wyprawa krzyżowa
1283-1309 Wojna krzyżacko-litewska
1302-1305 Wojna francusko-flamandzka
1308-1309 Zabór Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków
1311-1325 Wojna krzyżacko-litewska
1327-1332 Wojna polsko-krzyżacka o Pomorze Gdańskie i ziemię chełmińską
1337–1453 Wojna stuletnia
1381–1384 Pierwsza wojna Jagiełły z Witoldem
1382-1385 Wojna Grzymalitów z Nałęczami
1390-1392 Druga wojna Jagiełły z Witoldem
1391 Pierwsza wojna Władysława Jagiełły z Władysławem Opolczykiem
1393-1394 Druga wojna Władysława Jagiełły z Władysławem Opolczykiem
1396 Trzecia wojna Władysława Jagiełły z Władysławem Opolczykiem
1406–1408 Wojna o Psków
1409–1411 Wojna Polski i Litwy z Zakonem Krzyżackim
1414 Wojna głodowa
1419–1436 Wojny husyckie
1422 Wojna golubska
1431–1435 Wojna polsko-krzyżacka
1438 Wojna z Habsburgami o koronę czeską
1440 – 1442 Wojna domowa na Węgrzech
październik 1443 – luty 1444 Pierwsza kampania Władysława Warneńczyka przeciwko Turkom
wrzesień - listopad 1444 Druga kampania Władysława Warneńczyka przeciwko Turkom
1454–1466 Wojna trzynastoletnia
1471-1474 Interwencja zbrojna na Węgrzech przeciwko Maciejowi Korwinowi
wrzesień-grudzień 1474 Wyprawa polsko-czeska na Śląsk
1490-1492 Walki Jana Olbrachta z Władysławem II na Węgrzech
październik-grudzień 1490 Wyprawa Maksymiliana I Habsburga na Węgry
1492-1494 Wojna Litwy z Moskwą
1497 Wyprawa mołdawska Jana Olbrachta
1500-1503 Wojna Litwy z Moskwą o Siewierszczyznę
1506 Wojna Polski i Litwy z Mołdawią
1507-1508 Wojna o Bramę Smoleńską z Moskwą
1509 Wojna Polski i Litwy z Mołdawią
kwiecień 1512 Najazd Tatarów na Wołyń
1512-1522 Wojna Litwy z Moskwą
1516 Wojna Polski i Litwy z Tatarami
1519-1521 Wojna pruska

"...Na początku 1492 r. władca moskiewski zażądał od króla polskiego wydania Rohačzewa, Chłepania i „innych włości”. Konflikt zbrojny na większą skalę stawał się nieunikniony. W Koronie i Wielkim Księstwie Litewskim rozpoczęto przygotowania wojenne..."


Fragment książki: Marek Plewczyński "Wojny Jagiellonów z wschodnimi i południowymi sąsiadami Królestwa Polskiego w XV wieku" Rozdział 9.1

"...Po śmierci Kazimierza Jagiellończyka (7.VI.1492) Iwan III przystąpił do ofensywy. Skłonił go do tego upadek prestiżu i mocarstwowej pozycji Litwy, która nie potrafiła bronić nienaruszalności swych granic i nie powstrzymała pogranicznych kniaziów ruskich przed przechodzeniem na stronę Moskwy. Zmarnowała w ten sposób swą dziejową szansę. W grudniu 1492 r. niespodziewanie dwie armie moskiewskie przekroczyły granice litewskie. Działania prowadziły w bardzo szybkim tempie. Jedna pod dowództwem Fiodora Oboleńskiego ruszyła w górę Oki i spaliła Mceńsk i Lubuck. Miejscową ludność wraz z bojarami i namiestnikami wysiedlono w głąb Rosji. Druga armia moskiewska pod wodzą kniaziów Odojewskich pomaszerowała od strony Kozielska na północ zdobywając Mieszczowsk, Sierpejsk oraz Masalsk i docierając do rzeki Ugry. Wprawdzie wojewodzie smoleńskiemu Jerzemu Hlebowiczowi z kniaziem Możajskim udało się w 1493 r. odbić zamki, ale wkrótce musieli Litwini wycofać się przed przeważającymi liczebnie wojskami moskiewskimi dobrze wyposażonymi w ręczną broń palną i artylerię. W sierpniu t. r. Mieszczowsk i Sierpejsk ponownie skapitulowały przed kniaziami Worotyńskimi, a przeszło pół tysiąca mieszkańców tych terenów zostało przesiedlonych w głąb państwa moskiewskiego. Kniaziowie wierchowscy przeszli na stronę Iwana III wydając mu swe włości. Jednocześnie inna armia moskiewska dowodzona przez kniaziów Daniłę Szczenię i Bazylego Patrykiejewa zdobyła Wiaźmę między górnym Dnieprem a Ugrą i spustoszyła okolice Smoleńska. W ten sposób nieprzyjaciel wyszedł na historyczny szlak wojenny, który przez ważną strategicznie Bramę Smoleńską (Dorohobuż, Smoleńsk, Dubrowna, Orsza, Druck) wiódł do stolicy Litwy – Wilna. Zarówno w niszczycielskich walkach podjazdowych, jak w regularnych działaniach oblężniczych, strona moskiewska górowała pod względem taktycznym i operacyjnym nad litewską. Wielki książę litewski Aleksander Jagiellończyk nie czuł się na siłach odeprzeć najazdów i dn. 7 lutego 1494 r. zawarł pokój. Litwa traciła na rzecz Moskwy znaczną część swego terytorium i cofała się na linię Ugry. Poza Wiażmą przyznano Iwanowi III Aleksyn, Cieszyłów, Rosławl, Wieniów, Oboleńsk, Kozielsk, Sereńsk, Nowosil, Odojew, Woroteńsk, Peremyszl, Bielew i Meszczerę. Mceńsk i Brańsk pozostały przy Litwie. Zachodnie rubieże obecnej Rosji nad górną Oką i Ugrą, zostały tym samym dla państwa polsko-litewskiego bezpowrotnie stracone..."


Fragment książki: Marek Plewczyński "Wojny Jagiellonów z wschodnimi i południowymi sąsiadami Królestwa Polskiego w XV wieku" Rozdział 9.1

Wojna Litwy z Moskwą w latach 1492-1494

"...W tej pierwszej nowożytnej wojnie z Moskwą Korona nie brała jeszcze oficjalnie bezpośredniego udziału. Niemniej ochotnicze poczty polskie posiłkowały wówczas Litwinów. Konieczność obrony swego stanu posiadania na Wschodzie nasunęła dość szybko Aleksandrowi Jagiellończykowi myśl o bliższym związaniu się z Polakami i uzyskaniu od nich pomocy zbrojnej w postaci wojsk zaciężnych. Na mocy zawartego układu w Wilnie w 1499 r. oddziały koronne wzięły udział w następnej wojnie moskiewskiej (1500-1503)..."


Fragment książki: Marek Plewczyński "Wojny Jagiellonów z wschodnimi i południowymi sąsiadami Królestwa Polskiego w XV wieku" Rozdział 9.1

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gości